• Štatút žiackej rady

    • Štatút Žiackej školskej rady

      

     Článok  1

                                                              Základné ustanovenia

      

     1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) je samosprávna skupina detí pri Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104.
     2. ŽŠR je zložená zo žiakov školy a pedagogického zamestnanca. V ŽŠR sú žiaci od 4. po 9. ročník.

      

     Článok 2

     Poslanie a ciele ŽŠR

              

     ŽŠR sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:

     1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
     2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
     3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
     4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
     5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.
     6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
     7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
     8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
     9. Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.
     10. Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

      

     Žiacka školská rada:

      1. Prichádza s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľa na ich organizácii.
      2. Rozvíja výchovu k demokracii.
      3. Poskytuje možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym problémom v škole.

      

     Cieľom ŽŠR je prezentovať záujmy detí a vhodným spôsobom upozorňovať na problémy.

     Článok 3

     Členstvo v ŽŠR

      

     1. Členmi ŽŠR sú delegovaní zástupcovia z jednotlivých tried. Delegovaní sú na funkčné obdobie po najbližšie voľby. V prípade zániku členstva deleguje dotknutá trieda svojho zástupcu na zostávajúce funkčné obdobie ŽŠR.
     2. Členstvo v ŽŠR zaniká:

     a)     vzdaním sa funkcie,

     b)     odvolaním z funkcie ŽŠR, ktorý do funkcie delegoval,

     c)     neospravedlnenou účasťou na zasadnutiach (3 neúčasti po sebe).

      

     Článok 4

     Organizácia činnosti ŽŠR

      

     1. Zástupcu v ŽŠR si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou predsedu majú právo ho kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nového.
     2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
     3. Zástupcovia ŽŠR spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR.
     4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
     5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
     6. Dospelí členovia ŽŠR majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
     7. ŽŠR zasadá 4-krát ročne, prípadne častejšie podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom prvom stretnutí.
     8. Zasadnutia ŽŠR sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie ich rokovania.

      

     Článok 5

     Rokovací poriadok ŽŠR

      

     1. Zasadnutie vedie predseda ŽŠR. Predseda ŽŠR môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena rady.
     2. Predseda ŽŠR má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite
     3. Vedúci zasadnutia je povinný:
       • zistiť uznášaniaschopnosť,
       • viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo,
       • rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie.
     4. ŽŠR je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.
     5. Vedúci zasadania má právo:
       • vylúčiť účastníka ŽŠR zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia.
     6. Každé rokovanie ŽŠR je doložené uznesením a prezenčnou listinou, ktoré sú v zápisnici zasadnutia.

      

     Článok 6

     Práva člena ŽŠR

      

     1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti ŽŠR.
     2. Slovne vyjadriť svoj názor.
     3. Požiadať predsedu o mimoriadne zvolanie ŽŠR v prípade nutnosti riešenia problému.
     4. Právo spolurozhodovať, voliť a byť volený.

      

     Článok 7

     Povinnosti člena ŽŠR

      

     1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR.
     2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
     3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR.
     4. Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať, používať spisovné slová vo svojich vystúpeniach.

      

     Článok 8

     Záverečné ustanovenie

      

     Štatút schválili členovia ŽŠR na svojom prvom zasadnutí a od toho dňa nadobúda platnosť.

      

      V Palíne, dňa 08.09.2021

     SĽUB ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      

     SĽUBUJEM,

     že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.

     Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy.

     Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec ŽŠR zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo zasadnutí vždy pravdivé odovzdávať. Budem spolupracovať so svojim triednym učiteľom.

      

      Poslanec Tvojej triedy zodpovedá za TVOJU triedu. Ak máš akýkoľvek problém, návrh na konkrétnu akciu, povedz to jemu.

      

             Informácie zo zasadnutí a práce ŽŠR budú zverejňované na nástenke vo vestibule.

       

     Ak máš návrhy pre ŽŠR, kontaktuj svojho poslanca,

     alebo sa ozvi cez schránku pri našej nástenke.

     Schránka bude uložená vo vestibule pod nástenkou ŽŠR.