Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

3. krok - EAP

Oblasť - Doprava a ovzdušie

Certifikačné obdobie: 2019-2022

CIEĽ 1: Zvýšiť ekologický spôsob dopravy žiakov do školy o 5% do apríla 2021

 

September        Zvolenie kolégia Zelenej školy, schválenie plánu členmi kolégia Zelenej školy

Október              Prieskum dopravy

November         Jazykové okienko: Doprava a my

Január                 Jazykové okienko: Vplyv dopravy na čistotu ovzdušia

                             Nástenka o typoch dopravy a ich vplyve na životné prostredie (II stupeň)

Február                Rovesnícke vzdelávanie: o spoznávaní rôznych druhov dopravy v minulosti a dnes ( I stupeň- pre MŠ)

                             Nástenka o typoch dopravy a ich vplyve na životné prostredie ( II stupeň)

 Marec                 Rovesnícke vzdelávanie:  o vplyve dopravy na čistotu ovzdušia (II stupeň pre I. stupeň)

                             Jazykové okienko: Cestujeme ekologicky

Apríl                     Bloková výučba 2021

                             List pre rodičov (o používaní verejnej dopravy), spoznávame dopravné značky, bezpečne do školy peši a na                                     bicykli, doprava a jej vplyv na životné prostredie, ekologické autá- náčrt s popisom, údržba   bicyklov,  

                             súťaž-  bezpečne rýchlo na bicykli (a iných kolieskach)

                             Prieskum dopravy

                             Kurz jazdy na bicykli

Máj                      Opatrenia, ako redukovať znečistenie ovzdušia                      

                             Do školy na bicykli

                             Bezpečnosť na cestách

                             Úschovňa bicyklov

Jún                       Túra do prírody

                              Požiar a ovzdušie

                              Cyklotúra

September        Deň bez áut ŠKD

                             Čo nám znečisťuje ovzdušie?- pojmová mapa

Október              Jazykové okienko:  Negatívne vplyvy dopravy na čistotu ovzdušia

                             Vplyv dopravy na ovzdušie: Prečo jeme  regionálne potraviny?

November         Kyslé dažde

                            Vplyv dopravy na ovzdušie: Letecká doprava

                             Nástenka: Cestujeme ekologicky- nástenka

Január                  Vplyv dopravy na ovzdušie: Cestná doprava

Február                Jazykové okienko: Čo môžeme urobiť my, aby sme prostredníctvom dopravy minimálne znečisťovali ovzdušie

                              Príroda a ovzdušie

Marec                   Vypaľovanie trávy, spaľovanie bioodpadu zo záhrad

                                Bloková výučba- TU hravou formou sprístupňujú tému znečisťovania a ochrany ovzdušia

Apríl                      Vplyv odpadov na čistotu ovzdušia

                               leták: nespaľujme odpady

                               kurz jazdy na bicykli

Máj                        Do školy na bicykli

                              Bezpečnosť na cestách

Jún                        Požiar a ovzdušie

                              Túra do prírody

                               návšteva dopravného ihriska

                               Cyklotúra

 

Oblasť POTRAVINY

Certifikačné obdobie 2017 – 2019

CIEĽ 1:

Spoznávať a vedieť si dopestovať regionálne ovocie a zeleninu, pripraviť jedlá z ovocia a zeleniny vypestovanej na záhradke, poznať  výhody doma vypestovaného ovocia a zeleniny.

AKTIVITA 1: Spoznávanie regionálnych potravín

AKTIVITA 2: Jedlé obrazy

AKTIVITA 3: Jedlá z regionálnych druhov ovocia a zeleniny

AKTIVITA 4:Súťaž: Milujeme regionálne potraviny

Aktivita 5:Pestovanie ovocia a zeleniny na školskom pozemku

Výučbový program- Šlo semienko na vandrovku

Príprava políčka

Výsev rastlín, sadenie sadeníc

Starostlivosť o rastliny a stromy v školskom sade

AKTIVITA 6: Vyvýšené záhony

Výučbový program : Dizajn lesa v našej záhrade

Nákup materiálu

Zhotovovanie vyvýšených záhonov

Pestovanie na vyvýšených záhonoch

Starostlivosť o vyvýšené záhony

AKTIVITA 7: Záhrada, ktorá učí- exkurzia

AKTIVITA 8: Hravo s ovocím a zeleninou

CIEĽ 2: Poznať výhody domáceho chovu zvierat a ich vplyv na životné prostredie.

AKTIVITA 1: Išlo vajce na vandrovku

AKTIVITA 2: Čo sa ukrýva pod škrupinkou?

AKTIVITA 3: Mäso a klimatické zmeny

CIEĽ 3: Oboznámiť sa s výživovou hodnotou potravín, dopadom plytvania potravinami na životné prostredie.

AKTIVITA 1: Cesta potravín

AKTIVITA 2: Plytvanie potravinami

AKTIVITA 3: Radšej menej ako viac

AKTIVITA 4: Je to pre nás výživné?

AKTIVITA 5: „Palmoví detektívi“ 2018/19

CIEĽ 4: Znížiť množstvo bioodpadu vyprodukovaného v triedach, do konca apríla 2019 používaním vermikompostéra o 50%

AKTIVITA 1: Výučbový program : Dážďovková párty

AKTIVITA 2: Výučbový program: Budujeme vermikompost

AKTIVITA 3: Rovesnícke vzdelávanie: Čo je to vermikompostovanie

AKTIVITA 4: Nástenka o vermikompostovaní

AKTIVITA 5: Využívanie vermikompostéra

AKTIVITA 6: Letáky o vermikompostovaní

 


Oblasť ODPAD

Certifikačné obdobie 2015 – 2017

 

Cieľ č. 1: Informovať žiakov a verejnosť o problematike odpadov

 

Aktivity: 

 

 • Preškolenie členov kolégia o význame a správnosti triedenia odpadov v triedach
 • Rovesnícke vzdelávanie o význame a správnom triedení odpadov
 • Propagačné video o odpadoch
 • Rozhlasové relácie v školskom rozhlase, obecnom rozhlase a oznamy cez úradné tabule
 • Články v školskom časopise, básničky o triedení odpadu, príbehy o odpade, inscenácia rozprávok
 • Anketa o nakladaní odpadov v domácnosti zrealizovaná pred a po kampani pre širokú  verejnosť
 • EKO infostánok s výrobkami z odpadov
 • ENV jar a jeseň- počas daného dňa včleníme problematiku odpadov, ochrany ŽP  v každom predmete
 • Exkurzie, školenia  a vychádzky (exkurzia na skládku komunálneho odpadu)

   

Cieľ č. 2: Efektívne triediť odpad v triedach a  na chodbách

Aktivity: 

 • Zabezpečiť triedenie odpadu v triedach a na chodbách
 • Zber  batérií , elektroodpadu, tonerov
 • Využívanie kompostoviska
 • Kontrola triedenia odpadu

   

Cieľ.č.3: Minimalizovať množstvo vyprodukovaného odpadu, zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu

Aktivity: 

 

 • Monitoring triedenia odpadu v rôznych etapách triedenia
 • Užitočné výrobky z odpadového materiálu
 • Burza nepotrebných vecí
 • Zbierka nepotrebných vecí (obnosené šaty, hračky, knihy...)a oblečenia pre detský domov
 • Do obchodu bez odpadu
 • Rozhlasové relácie o minimalizácii odpadu
 • Letáky o minimalizácii odpadov

 


Oblasť ZELEŇ

Certifikačné obdobie 2013 – 2015

 

Cieľ č. 1 Revitalizovať školský pozemok do konca júna 2015

Aktivity: 

 1. Farebná záhrada

  1. Záhon pri školskej jedálni

  2. Revitalizácia školskej skalky

  3. Bylinkový záhon

  4. Zelená stena pri plote školy

    

 2. Chutná záhrada

  1. Školské políčko

  2. Školský sad

    

 3. Zelená záhrada

  1. Trávnatá plocha

  2. Plocha kríkov

  3. Listnaté a ihličnaté stromy

    

 4. Kvety v budove školy

  1. Kvety v triedach

  2. Kvety na chodbách

  3. Kvety počas letných mesiacov na parapetách

    

 

Cieľ č. 2:  Spoznávanie rastlín, ich význam pre prírodu a človeka

Aktivity: 

 1. Audit zelene na škole

 2. Herbár lesných drevín

 3. Práca s prírodným materiálom

  1. Gaštankovia

  2. Šperky z prírodnín

  3. Lesný škriatkovia

    

 4. Čo nám dáva les

  1. Lesná továreň

  2. Lesná reštaurácia

    

 5. Liečivé rastliny

  1. Nástenka o liečivých rastlinách

  2. Letáky liečivých rastlín

  3. Ochutnávka bylinkových čajov

  4. S bylinkami do ulíc

    

 6. Invázne rastliny

  1. Besedy s Ing. P. Urdovou

  2. Nástenka o inváznych rastlinách

  3. Rozhlasová relácia o inváznych rastlinách

  4. Mapovanie inváznych rastlín

    

 7. Poľné plodiny

  1. Poznávanie poľných plodín, ich význam pre človeka

  2. Pestovanie poľných plodín

  3. Ochutnávka poľných plodín

Cieľ č. 3:  Spoznávať  spoločenstvá na Slovensku

Aktivity: 

 1. S batohom cez hory( exkurzie)

  1. Starý Smokovec- spoznávanie ihličnatého lesa

  2. Sobranecké kúpele, Vihorlat ( Morské oko),Poloniny, Zádiel- spoznávanie listnatého lesa

  3. Senianske rybníky- spoznávanie mokradí

  4. Zemplínska šírava, Čierna voda- spoznávanie vodného spoločenstva

  5. Polia v okolí školy- spoznávanie poľného spoločenstva

    

 2. Ako sa správam v lese

  1. Nástenka

    

 3. Informovanie verejnosti o exkurziách a školských výletoch

  1. Prostredníctvom médií, internetu, PP prezentácií, násteniek a internetovej stránky školy

 

Cieľ č. 4:  zábavnou formou zopakovať vedomosti o zeleni

Aktivity: 

 1. Lesný karneval

 2. 5 proti 5

 3. EKO súťaž

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria