Navigácia

Streda 29. 11. 2023

Streda 29. 11. 2023

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • 24.11.2023 bol pre žiakov prvého ročníka významným dňom. Členovia školského parlamentu ich pasovali medzi „naozajstných“ žiakov našej školy.

   ,,Zázračnou ceruzkou" ich hrdo „povýšil do stavu prváckeho“ podpredseda Martin. Spolu s predsedníčkou Paťkou zložili sľub, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta. Členky školského parlamentu Laura a Lívia ich odmenili medailou, aby mali spomienku na tento výnimočný deň. Prváčikovia im potom ukázali, čo všetko sa už naučili. Plnili rôzne úlohy, skladali slabiky a číselný rad, vymýšľali slová na prebraté písmenka, porovnávali a sčítavali čísla.

  • Do tohtoročného XI. ročníka súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle sme sa zapojili v téme Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. K tejto téme sa nám podarilo zrealizovať 18 rôznych zaujímavých aktivít, vďaka ktorým sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Upevnili sme si osvojené vedomosti, dokonca sme si vyskúšali a zdokonalili svoje tvorivé aj kuchárske zručnosti.

   Naša snaha bola odmenená! Získali sme v konkurencii 308 škôl z celého Slovenska ZLAT É PÁSMO.

   Najväčším úspechom tohtoročného XI. ročníka Hovorme o jedle, je však víťazstvo našej žiačky Oľgy Siničákovej. v I. kategórii (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ) literárnej súťaže NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE v konkurencii 195 škôl z celého Slovenska, získala 1. miesto.

  • Dňa 24.11.2023 sme v rámci rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023,“ zrealizovali regionálnu konferenciu pod názvom: „Náš zákazník, náš pán“. Svoje letáky na tému Ochrana spotrebiteľa prišli obhájiť žiaci zo škôl z obcí Budkovce, Rakovec nad Ondavou, Zalužice, Porúbka a Žbince. Našu školu reprezentovali žiačky deviateho ročníka. Žiaci si pripravili prezentácie na témy – reklamácia, práva spotrebiteľov, fejkové výrobky, nekalé obchodné praktiky, online nákupy, lákanie detského zákazníka prostredníctvom reklamy a ochrana spotrebiteľov.

  • Vážení rodičia,

   Oznamujeme Vám, že dňa 1.12.2023 z prevádzkových dôvodov bude so súhlasom zriaďovateľa skrátené vyučovanie v ZŠ aj MŠ nasledovne:

   - do 12:00 hod.

   - 4. vyučovacie hodiny (do 11:25)

   ŠKD - nebude

   Školská jedáleň - obedy budú mať deti zabezpečené ako počas bežného dňa

  • Myšlienka podujatia BUBNOVAČKA 2023 – Aby bolo deti lepšie počuť, ktoré už po desiatykrát upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenula potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznela Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023.

   November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november), Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Svetového dňa detí vyhláseným organizáciou UNICEF (20. november), vznikla v roku 2014 myšlienka „Aby bolo deti lepšie počuť“, lebo deti ticho pred násilím neochráni! Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili tento rok 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ! Tento deň nám pripomína, že hlas detí je dôležitý! S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás osobne netýka. Pri tejto príležitosti si dňa 20. novembra naša škola zabubnovala pre všetky deti, aby sme symbolicky poukázali na dôležitosť ochrany detí pred násilím, a tak v spoločnosti podporili tému včasnej prevencie. Lebo všetky deti si zaslúžia byť šťastné.

  • V spolupráci so školským parlamentom sme sa opäť rozhodli zapojiť do 6. ročníka celoslovenskej výzvy: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Jej cieľom je potešiť počas Vianoc našich seniorov v domovoch dôchodcov po celom Slovensku. Veľmi túžime naplniť ich srdcia láskou a pocitom, že na nich niekto myslí.

   Ak by ste sa aj vy chceli zapojiť a pomôcť, prineste od 15.11. do 24.11.2023 svojej triednej učiteľke drobnosť, ktorú by sme mohli seniorom pribaliť do krabice od topánok.

   ĎAKUJEME!

  • Nebezpečná skupina „Přidej co nejvíc lidí“ – informácia pre rodičov !!!

   Vážení rodičia,

   zasielame Vám informáciu s upozornením na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme – „Přidej co nejvíc lidí“, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl.

   Žiadame rodičov/zákonných zástupcov žiakov, aby upriamili pozornosť na nasledovné opatrenia:

   • skontrolujte svojim deťom mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú;
    • poučte deti o type informá
  • Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Týždeň vedy a techniky sa koná každoročne. V tomto roku pripadol na 6.11. - 10.11. 2023.

   V našej škole sme ho realizovali rovesníckym vzdelávaním. Žiaci šiesteho až deviateho ročníka si pripravili pre mladších žiakov zábavné aktivity. Šiestaci sa zamerali na spoznávanie prírody lupou, ďalekohľadom a mikroskopom. Žiaci siedmeho ročníka pripravili pre svojich kamarátov pokusy z fyziky. Žiaci ôsmeho ročníka si pre prvý stupeň pripravili mikrobity a demonštráciu prírodných dejov. Deviataci zábavnou formou priblížili žiakom prvého stupňa zaujímavé efektné pokusy. V závere si všetci žiaci školy vyskúšali efekt zemetrasenia.

  • Projekt CROCUS je bezplatný projekt pre žiakov a mladých ľudí vo veku od 10 rokov. Začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich európskych krajín. Ambíciou je, aby sa do projektu Crocus zapojili všetky členské štáty Európskej únie.

   Do tohto zaujímavého projektu sa naša škola zapojila už druhý krát. Tak ako minulý rok, znova sme vysadili cibuľky žltých krókusov. Ich krásne kvietky nám na jar pripomenú všetky nevinné detí, ktoré zahynuli v koncentračných táboroch. Pripomíname si tým krehkosť života.

  • Dňa 13. 11. 2023 sa na 1. Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo obvodové kolo vo florbale, kde sme obsadili 4. miesto.

   Našu školu reprezentovali žiaci druhého stupňa. Zmerali si svoje sily so žiakmi 1. Základnej školy T. J. Moussona, Michalovce, 8. Základnej školy Pavla Horova, Michalovce a Základnej školy s materskou školou, Pavlovce nad Uhom.

   V tomto turnaji sme získali cenné skúsenosti, ktoré určite do budúcna využijeme pri iných príležitostiach. Naďalej sa budeme snažiť budovať nášho športového ducha.

  • Aj v tomto školskom roku 2023/2024 sme sa zapojili do celoslovenskej environmentálnej súťaže Strom života. Naše družstvo Rosničiek sa v kategórii 13+ potrápilo s rôznymi praktickými úlohami.

   Pomocou slnečných hodín sme merali čas, skúmali sme vplyv biologických hodín na ,,časozberné kvety“ a zisťovali, ako ovplyvňujú jednotlivé fázy mesiaca rast hrášku. Pozorovali sme zmeny v správaní živočíchov v závislosti od zmien počasia, nahrávali a spoznávali rôzne zvuky z prírody. Doma sme zas testovali, ako sa zmení kvalita nášho spánku, keď pred spaním obmedzíme používanie televízie a mobilov.

  • Všetci sme netrpezlivo očakávali odpoveď na naše listy, ktoré sme adresovali do Poľska v rámci osláv Európskeho dňa jazykov v mesiaci september.

   Napísali nám kamaráti, rovesníci zo školy Podsztawovej w Siedlcu Duzym v Poľsku. Dostali sme 35 listov, ktoré sme si pozorne prečítali. Zistili sme, že naši rovesníci z inej krajiny majú obdobné problémy aj radosti ako my. Využili sme zručnosti z anglického jazyka, najviac čítanie a písanie. Podarilo sa nám skontaktovať s novými priateľmi na Instagrame. Komunikačným jazykom so zahraničnými priateľmi sú jazyky - anglický, nemecký a ruský.

  • Žiaci našejj školy sa dňa 7.11.2023 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktorého usporiadateľom bola Základná škola Mierová 1 Strážske.

   Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z michalovského okresu. Naši chlapci obsadili krásne 4. miesto.

   Srdečne blahoželáme!

  • Viete kto je spotrebiteľ? Ako sa spotrebiteľ môže chrániť? Čo je to reklamácia? Toto všetko a ešte omnoho viac sa žiaci našej školy naučili počas blokovej výučby dňa 27.10.2023. Bloková výučba bola zameraná na finančnú gramotnosť - Deň spotrebiteľa. Bola realizovaná vďaka rozvojovému projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023.

   Žiaci sa oboznámili s problematikou ochrany spotrebiteľa, so základnými pojmami o ochrane spotrebiteľa, právach spotrebiteľa a povinnostiach predávajúceho. Porovnávali nákupy a reklamáciu v kamennom a internetovom obchode, dozvedeli sa o nečestných praktikách výrobcov a obchodníkov a tiež s možnosťami, ako sa voči ním chrániť.

  • Dňa 9.11.2023 sa na našej škole uskutoční Deň vedy a techniky

   Žiaci 6. - 9. ročníka predvedú svoje zručnosti z fyziky, chémie, geografie, biológie a informatiky:

   - 15. minútové ukážky pokusov, skúmania, bádania a overovania,

   - novinky pre mladších žiakov z prvého stupňa,

   - deň plný zaujímavostí,

   - deň nových poznatkov a skúsenosti.

   Poďte sa s nami všetci zabaviť!

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 2.11.2023, v čase od 15:00 do 17:00 sa uskutočńí rodičovské združenie.

   Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať aj dopravné za mesiace september a október.

  • Dňa 25. októbra 2023 sa v rámci kariérového poradenstva uskutočnilo podujatie Správna voľba povolania 2023 - Študuj v kraji. Prezentačnej výstavy 11-tich stredných škôl v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnili naši žiaci 9. ročníka. Odprezentované boli stredné školy okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

  • Dňa 25.10.2023 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka našej školy, zúčastnili Science show v centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova.

   Science show je unikátna kombinácia vedy a zábavy. Fyzikálne a chemické pokusy, striedali detektívne výpravy do histórie, spoznávanie nanotechnológií. Školská fyzika sa mnohým zdá, že je odtrhnutá od bežného života, no my sme videli, že fyzika je „IN“.

   Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú a poučnú návštevu v tomto centre nášho okresného mesta Michalovce.

  • Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci Európskej noci výskumníkov zapojili do „Vedeckého kuriéra“, ktorého cieľom  bolo ukázať žiakom, že aj vedecká práca môže byť zábavná.

   Témami tohto ročníka boli tajomstvá vody a vizuálne klamstvá alebo inak povedané očné klamy. Žiaci pomocou jednoduchých experimentov overili kolobeh vody v prírode, naučili sa ako teplota vody ovplyvňuje jej hustotu. Overili si, že voda dokáže tiecť do kopca a vysvetlili prečo je tomu tak. Prostredníctvom pokusov s cukrom a mydlom vyskúšali prúdenie vody a povrchové napätie. A keď sa im zdalo, že ich voda už ničím neprekvapí, zistili, že pomocou svojho tela a pravítka dokážu ohnúť prúd vody. Ďalšími pokusmi preverili aj svoje zrakové vnímanie, resp. jeho nedokonalosť. Vyskúšali si na akom princípe funguje animovaný film alebo ako sa z dvoch obrázkov stane jeden.

  • V tomto školskom roku sme sa v rámci celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle zapojili do témy Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. Súťaž prebiehala od 16.10. do 20.10.2023 a my sme za ten čas uskutočnili 16 aktivít na danú tému. Každá z týchto aktivít bola veku primeraná, zaujímavá, poučná aj zábavná.

   Prváci vytvorili vzorkovnicu strukovín, druháci až štvrtáci zase pohľadali strukoviny v klasických rozprávkach. Našli ich v Jankovi Hraškovi aj v Princeznej na hrášku. Rozprávky nielen prečítali, ale aj vypracovali zaujímavé úlohy, či si zahrali divadielko s vlastnoručne vyrobenými bábkami. Zaspievali si aj veselú pesničku z tvorby našej pani učiteľky. Starší žiaci sa cez históriu Slovanov oboznámili s ich jedálnym lístkom, naučili sa názvy rôznych druhov strukovín a mäsa vo všetkých jazykoch, ktoré sa učia na našej škole. Zisťovali prítomnosť bielkovín v potravinách, zaoberali sa aj pestovaním obilnín a strukovín, či chovom dobytka vo svete. Samozrejme nezabudli ani na prípravu do života a vyrobili chutné tradičné aj netradičné nátierky, upiekli cícerový koláč, či dokonca klíčili niektoré druhy strukovín. Ušili si aj vkusné vrecúška na strukoviny, aby nahradili potrhané priemyselné obaly. Rozmanitosť tvarov a farieb strukovín využili na výrobu krásnych obrázkov a dekoratívnych predmetov. V školskom klube sa zahrali na trhovisko a niektorí žiaci sa nám pochválili svojimi úlovkami rýb.

  • V piatok dňa 20.10.2023 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Deň mladých hasičov“, ktoré usporiadala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Zmerali si sily so svojimi rovesníkmi z michalovského i sobraneckého okresu.

   Súťažili vo ôsmich kategóriách - streľba zo vzduchovky, prekonanie prekážky (tunel), zásah ručnou prenosnou striekačkou, základy prvej pomoci, základy topografie, vedomosti z dopravnej výchovy a požiarnej ochrany a tiež viazanie uzlov.

   Naši šikovní žiaci získali 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

  • Milí žiaci a rodičia,

   členovia Školského parlamentu Vás srdečne pozývajú dňa 26.10.2023 o 15.30 do priestorov našej školy na Jesenné tvorenie a v prípade veterného počasia aj na púšťanie šarkanov.

   Príďte si so svojimi ratolesťami trošku popustiť uzdu fantázii pri vyrezávaní tekvičiek – svetlonosov. Doneste si so sebou tekvicu, pomôcky na vyrezávanie, šarkana a dobrú náladu.

   Ak by niekomu termín nevyhovoval, môže už vyrezanú tekvičku doniesť vopred, vo štvrtok ráno 26.10.2023. Výstavka TEKVICOMÁNIE potrvá do piatka 27.10.2023.

  • Žiaci deviateho ročníka sa dňa 12. 10. 2023 v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky zapojili do likvidácie inváznych rastlín v lesoparku Remetské Hámre.

   Jednalo sa o druhy Fallopia japonica a slnečnica hľuznatá, ktoré je možné odstrániť len mechanickou likvidáciou (vyťahovaním s koreňmi a spálením). Deviataci ich z územia lesoparku odstránili, vynosili na kopu a pracovníci Štátnej ochrany prírody lesopark pokosili. Spoločne vyhrabali miesta určené na výsadbu líp a vysadili mladé stromčeky.

  • Po ukončení hlasovania chceme všetkým poďakovať za každú hviezdičku, ktorú sme dostali. Tím „Palínske ikony“ z 9.A kreatívnou formou vytvoril poster, ktorý sa nám, aj Vám, nadšencom cudzích jazykov veľmi páčil. Pri samotnom zrode nášho dielka sme šikovne prepojili vedomosti zo slovenského a ruského jazyka. Určite dostali zabrať aj naše výtvarné a technické zručnosti, ktoré sa odrazili v samotnej práci.

   Za našu snahu sme získali 1. miesto (cenu verejnosti). Organizátorom súťaže ďakujeme a výhercom blahoželáme.

  • Dňa 11.10.2023 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili výchovného koncertu, ktorého cieľom bolo poukázať na generačné rozdiely, iné priority či iné záujmy. Medzi nami žije mnoho odlišných ľudí, a tí sa musia naučiť navzájom akceptovať a vychádzať spolu.

   Tematická hudba pochádza z autorskej dielne Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA. Textami sa autor snaží motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry.

   Rasizmus, intolerancia, extrémizmus, nenávisť k sebe i k okoliu, radikalizácia mládeže, či neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti, boli základnými myšlienkami výchovného koncertu.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria