Navigácia

Streda 27. 9. 2023

Streda 27. 9. 2023

Potrebuješ pomoc?

Máš nejaký problém?
Trápi ťa niečo?
Potrebuješ pomoc?

Potom tu je pre teba náš školský podporný tím!

Školská špeciálna pedagogička
PhDr. Katarína Hromadová

Konzultačné hodiny:
streda 13.30 – 15.00 hod.

Sociálna pedagogička - kariérové poradenstvo - výchovné poradenstvo
PhDr. Michaela Mrázová

Konzultačné hodiny:
pondelok 13.30 – 15.00 hod.

Školská psychologička
Mgr. Katarína Kohutová

pondelok 13:30 - 15:00 hod.

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Otváracie hodiny:

Pondelok a streda: 9:30 - 9:45 (veľká prestávka)

Pondelok piatok: 13:00 - 14: 00 

Navigácia

  Novinky

  • Milí žiaci, učitelia, rodičia a priatelia školy – rozhýbme sa spolu

   Európsky týždeň športu, ktorý trvá od 23.septembra do 30. septembra, je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok bude prebiehať už 9. ročník. Hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive, ktoré nabáda k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

   Cieľom je upozorniť na dôležitosť aktívneho životného štýlu pre každého a ponúknuť ľuďom odrazový mostík na to, aby sa stali aktívnymi.

  • Cvičenia v prírode pre 1.stupeň

   Žiaci prvého stupňa si osvojili vedomosti z dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy. Pani učiteľky im vysvetlili, ako sa správne pohybovať po ceste, prečo je potrebné nosiť reflexné prvky, čo všetko musí mať v povinnej výbave bicykel aj cyklista. Žiaci spoznávali dopravné značky aj dopravné prostriedky. Ukázali si ako ošetriť drobné poranenia aj vážnejšie úrazy, ku ktorým môže dôjsť nielen na cestách, ale aj v lese, či pohybe a pobyte mimo ihriska alebo školy.

   Nadobudnuté vedomosti si žiaci vyskúšali na pripravených stanovištiach na školskom dvore. Jazda na bicykli, na autíčkach, spoznávanie dopravných značiek, či dopravné pexeso. Tieto dni bývajú nielen poučné, ale aj zábavné. A vieme, že ich určite v budúcnosti zúžitkujeme.

  • V mesiaci september sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili zážitkových programov, priamo v teréne, oboznámili sa s dôležitosťou zachovania prírodných ekosystémov. Vďaka zážitkovému programu Ide sa do lesa, ktorý pripravil o. z. Strom života, žiaci prvého stupňa navštívili lesy a lúky, hravou formou spoznávali prírodu a jej zložky.

   Žiakov druhého stupňa čakal zážitkový program Ako žijú stromy a rastliny – mokraď, lužný les. Zúčastnili sa výpravy do blízkej mokrade, kde sa zahrali na objaviteľov. Zmapovali kúsok lužného lesa, objavili nové a staré stromy, rastliny i živočíchy.

  • 22. september - Svetový deň bez áut

   Aj touto cestou vyzývame žiakov, rodičov, učiteľov, teda všetkých!

   Urobme aspoň v tento deň správnu vec. Chráňme prírodu, prispejme svojím správaním k znižovaniu emisií v ovzduší.

   Príďte tento deň do školy peši, na kolobežke alebo bicykli. Dochádzajúci využite hromadnú autobusovú prepravu.

   Vektor cyklista #72795233 | fotobanka Fotky&Foto

  • Klub Rosničiek zrealizoval projekt Skvelé leto so Stromom života. Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje ho občianske združenie Strom života.

   Navštívili sme Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat – Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko a Lesnícky náučný chodník. Prírodou nás sprevádzali pracovníci Štátnej ochrany prírody, krajinárka Ing. G. Lauková a strážca Mgr. M. Riník. Podali nám zaujímavé informácie o vzniku Morského oka a jeho zákutiach a v informačnom centre sme si prezreli zbierku rôznych druhov živočíchov žijúcich v okolitých lesoch. Pri náučných tabuliach pri jazere nám ochranári porozprávali o ťažkej práci lesných pracovníkov v minulosti. Oboznámili sme sa s drevinami vo Vihorlatských lesoch a z listov rastlín, ktoré sme si nazbierali, sme vytvorili zošitový herbár. Počas tejto exkurzie sme vyčistili chránené územie od odpadkov, ktorých síce nebolo veľa, čo nás potešilo, ale predsa len zamrzelo, že stále medzi nami žijú ľudia, ktorý si nevážia naše lesy. Zaujímavou informáciou pre nás bolo tiež to, že v tejto oblasti, sa vyskytuje bobor, ktorého pobytové stopy nás sprevádzali turistickým chodníkom.

  • Milí žiaci,

   Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Učia sa na nich, ako bezpečne chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo a mnohé iné ...

   Kurzy poskytujú klientom bezplatne. Pomáha im v tom aj Biela pastelka. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Verejná zbierka Biela pastelka, patrí medzi desať najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Príspevok je dobrovoľný s odporúčaním prispieť sumou aspoň 1 €. Odmenou za príspevok je pre darcu zbierkový predmet, drevená pastelka.

  • V poslednom augustovom týždni, v dňoch 30.8. a 31.8. 2023 sa v našej škole uskutočnilo vzdelávanie pedagogických zamestnancov Zš s Mš Š. Ďurovčíka a škôl mikroregiónu. Zúčastnení si vymenili svoje skúsenosti pri začleňovaní tém finančnej gramotnosti (príklady dobrej praxe) a oboznámili sa s problematikou ochrany spotrebiteľa. Pani lektorka PaedDr. Monika Reiterová PhDr. nastolila zaujímavé témy, ktoré v diskusii skupiny predebatovali a vyskúšali si aj zaujímavé aktivity súvisiace s touto témou.

  • Milí žiaci, vážení rodičia!

   Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 8.00 hod. v telocvični základnej školy.

   Od 4.9.2023 je v prevádzke , a to v nezmenenom čase od 6:30 do 17:00. ŠKD je v prevádzke od 5.9.2023. Žiaci 1. - 6.. roč dostanú na slávnostnom otvorení prihlášky do ŠKD. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o ŠKD, aby vyplnené prihlášky obratom poslali triednym učiteľom.

   Teší sa na Vás vedenie školy a zamestnanci ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 104.

  • Dňa 28. júna žiaci šiesteho a siedmeho ročníka v Zemplínskom múzeu v Michalovciach navštívili interaktívnu výstavu Vedecká hračka. Na výstave sa žiaci zahrali s vedeckými hračkami a hlavolamami , ktoré pri hre demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Počas hry si žiaci uvedomili, že s fyzikálnymi dejmi sa stretávajú v každodennom živote.

  • Naši žiaci 1. - 3. ročníka sa zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Vo veľkom súboji žiaci súťažili v troch kategóriách – Klokanko 1, Klokanko 2 a Klokanko 3. Spolu sa súťaže zúčastnilo 8 žiakov. Diplom ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA získali 6 žiaci a 2 žiaci získali ÚČASTNÍCKY DIPLOM.

   V kategórii Klokanko 1 z celkového počtu súťažiacich 14 323 si naši žiaci vybojovali

   1. miesto – Karin Vajdová

   1. miesto – Matej Vaľočík

   8. miesto – Natália Neomitková

   9. miesto – Enrico Šarkozy

  • Žiaci 2.ročníka sa vybrali na exkurziu na POŠTU, pretože sa na hodinách prvouky učili o povolaniach ľudí a na hodinách SJL sa zase učili písať listy. Sami si vybrali, komu budú písať listy. Všetci písali svojim členom rodiny – rodičom, starým rodičom alebo sesternici. Všetky listy boli plné vyznania a lásky k svojim najbližším, preto sa rozhodli, že ich prostredníctvom Slovenskej pošty naozaj doručia k adresátom. Cestou na poštu si ich hrdo niesli v rukách, dokonca poniektorí žiaci našli aj štvorlístok ďatelinky pre šťastie. Pred poštou ich už čakala milá pani vedúca pošty, ktorá im porozprávala o službách Slovenskej pošty. Sami si zakúpili a nalepili poštovú známku, aby konečne mohol list putovať za svojím adresátom. Cestou do školy si pochutnali na osviežujúcom nanuku.

  • Vážení rodičia,

   oznamujeme Vám, že dňa 29.6 v čase od 13:00 do 15:00 a dňa 30.6 v čase od 8:00 do 11:00 sa bude vyplácať dopravné za mesiac jún 2023.

  • Oznamujeme rodičom detí, ktorí v budúcom školskom roku 2023/2024 budú navštevovať posledný ročník materskej školy alebo 1. ročník základnej školy a chcú, aby ich dieťa poberalo dotáciu na stravu, aby do dňa 28.6.2023 odovzdali na sekretariáte školy alebo vedúcej školskej jedálne vypísané tlačivo „Žiadosť rodiča dieťaťa o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (návratka)“ spolu s vypísaným „Zápisným lístkom stravníka“. Bez žiadosti nebude možné od 1.9.2023 poskytnúť dieťaťu dotáciu na stravu.

  • Dňa 21. júna 2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Steelparku v Košiciach. V rámci prehliadky si mohli pozrieť viaceré interaktívne expozície venované výrobe a spracovaniu ocele, optike, elektrine, či magnetizmu. Vyskúšali si prácu s elektromagnetickým žeriavom, magnetickým delom, preskákali si cestu do stredu Zeme, kráčali v magnetických topánkach, naučili sa čo to o vrstevniciach, odraze a lome svetla. Pracovali aj s rôznymi druhmi robotov, ktoré preverili nielen ich vedomosti, ale aj mimiku tváre cestou rozpoznávania emócií. Okrem toho sa žiaci zúčastnili aj labáku na tému Tiene známe-neznáme, v rámci ktorého si vyskúšali viacero svetelných pokusov a rozšírili si tak svoje vedomosti o tieni. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pretože sa naučili veľa nového a popritom si užili veľa zábavy.

  • Dňa 21. júna žiaci šiesteho ročníka navštívili ZOO v Košiciach. Spoznávali rôzne druhy živočíchov žijúcich nielen na Slovensku ale aj na celom svete. V ZOO žiakov zaujal náučný chodník Lužný les. Chodník spestrujú nadrozmerné 3D modely plazov a obojživelníkov. Počas exkurzie sme si uvedomili, že človek svojou činnosťou ničí životné prostredie živočíchov, tie sa stávajú ohrozenými druhmi. Zoologická záhrada sa zameriava aj na záchranu ohrozených druhov a zachovanie biodiverzity.

  • Zavŕšením aktivít realizovaných v rámci projektu Spolu to dokážeme bola záverečná Konferencia, ktorá prebehla 9.6.2023 na pôde našej školy. Okrem našich žiakov sa jej zúčastnili aj žiaci spolupracujúcej organizácie z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. V rámci spoločnej konferencie si žiaci oboch škôl navzájom odprezentovali plagáty, letáky či prezentácie, ktoré počas práce na projekte vytvorili. Cieľom konferencie bolo vzájomné zdieľanie informácií ako aj skúseností nadobudnutých počas realizácie jednotlivých aktivít. Okrem toho boli odprezentované aj 2 videá, ktoré môžete nájsť aj na našom youtube kanáli.

  • V rámci projektu "Spolu to dokážeme" sme v piatok 9.6.2023 a v utorok 13.6.2023 v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Michalovciach a Odborom prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR pripravili pre žiakov 5.-9. ročníka besedy venované problematike mediálnej gramotnosti a vplyvu sociálnych sietí. Žiaci si mohli vypočuť s akými druhmi rizík na internete a sociálnych sieťach sa môžu stretnúť, na čo by si v rámci komunikácie s cudzími ľuďmi mali dávať pozor a čomu by sa v rámci práce so sociálnymi sieťami a médiami mali vyhýbať. S odborníkmi diskutovali tiež o vplyvoch sociálnych sietí ako aj šírení dezinformácií a hoaxov. Veríme, že sa žiakom besedy páčili a pomôžu im v budúcnosti vyvarovať sa rizikám, ktoré ich na internete ohrozujú.

  • Vyvýšené záhony nás ani tohto roku nesklamali. Za našu usilovnosť a snahu nás obdarovali krásnou úrodou . Výnimočne pekné sú červené reďkovky. Posúďte sami. Mali ste krajšiu úrodu? Pekne, vzpriamene v rade za sebou stoja jarné cibuľky. Zo zeme vykúkajú zelené lístočky mrkvy, petržlenu či šalátu. Na všetkých produktoch si pochutnávajú naši žiaci. Už nás potešili aj sladké červené jahody, ktoré sú určené na spracovanie .Malé kuchárky z nich pripravili vynikajúce domáce nanuky.

  • Článok o 60.výročí našej školy si môžete prečítať TU.

  • V sobotu 27.5 2023 sa v exteriéri našej školy uskutočnila veľkolepá akcia DEŇ ŠKOLY pri príležitosti 60. výročia založenia školy a oslavy DŇA DETÍ. Chceli by sme sa čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali - sponzorom a starostom obcí, ktorí túto akciu finančne i materiálne podporili, vedeniu školy a pedagógom za organizačné riadenie i prípravu žiakov na kultúrny program, tiež ostatným zamestnancom školy za technické zabezpečenie podujatia.

   Ďakujeme starostke obce Vysoká nad Uhom za požičanie pódia a tiež rodičovskému združeniu ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne.

  • Vážení rodičia!

   Oznamujeme Vám, že dňa 5.6.2023 sa uskutoční rodičovské združenie, v čase od 15:30 do 17:00.

   Zároveň sa v tomto čase bude vyplácať dopravné za mesiace marec, apríl a máj.

  • Pekný deň všetkým!

   Máme pre Vás skvelú novinu!

   Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/zssmspalin/

   Objednávanie je už spustené a bude možné až do 13.6. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nejaký kúsok zo školskej kolekcie!

   (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

  • V ŠKD sme prežili zaujímavý týždeň s včielkami. Rozprávali sme sa o živote včiel, kde žijú, kto tvorí včeliu rodinku a o rôznych zaujímavostiach zo včelieho života. Vyrobili sme plagát i pracovné listy. V závere týždňa, pri príležitosti „Svetového dňa včiel“, sme navštívili včelára, ktorý nám popísal a ukázal ako včielky žijú, ako vyrábajú a plnia plasty. Tiež sme mali možnosť pozrieť si stáčanie medu, vyskúšať si včelársky oblek a klobúk. Videli sme aj včelí roj, ktorý sa vydal na svadobný let a usadil sa na neďalekom strome. Ujo včelár každé dieťa obdaroval fľaštičkou medu. Odniesli sme si veľa zážitkov.

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
   072 13 Palín 104
  • Jedáleň: +421 902 310 965
   MŠ: +421 911 910 585
   ŠKD: +421 903 407 600

   Tel.: +421 56 64 97 293
   Mobil: +421 911 305 600  Fotogaléria