Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návšteva v prezidentskom paláci

  Deň 6.december 2023 sa stal pre žiakov našej školy významným dňom.  Nie preto, lebo bol sviatok sv. Mikuláša, ale preto, lebo navštívili prezidentský palác a prijala ich pani prezidentka Zuzana Čaputová.

  Pýtate sa prečo?  Spolu so žiakmi sme  skvelý kolektív a  pracujeme všetci ako včeličky. Na odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie boli z viac ako 2000 základných škôl na Slovensku oslovené 3 inkluzívne  školy, aby nakreslili námety  k Vianociam a Novému roku, z ktorých pani prezidentka vyberie 4. Tie budú slúžiť na výrobu pozdravov pre pani prezidentku, ktoré bude posielať štátnikom do celého sveta, ale aj Svätému otcovi do Vatikánu. Medzi týmito školami bola aj naša škola. Žiaci nakreslili krásne námety, ktoré sme poslali do Kancelárie prezidentky SR.  Keďže sa námety veľmi páčili, boli sme pozvaní na otvorenie výstavy týchto prác v prezidentskom paláci a prijatí  pani prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Z množstva prác boli vybrané 4, z toho 2 maľovali naše deti.

  Je nesmiernou poctou, že práve pani prezidentka osobne prijala a pochválila prácu žiakov aj učiteľov, ktorí sa na tvorbe pohľadníc podieľali. Veľmi príjemným spôsobom prehodila pár slov s malými autormi a tiež ocenila, že sme školou, ktorá podporuje práve inklúziu a inkluzívne vyučovanie nad ktorým prevzala záštitu. Osobné poďakovanie venovala aj pani riaditeľke Ing, Eve Tchurikovej a pánovi starostovi Tiborovi Tomkovi. Čerešničkou na torte bola prehliadka prezidentského paláca.

 • Sviatok svätého Mikuláša

  Dňa 5. decembra 2023 si Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi našiel cestičku aj do palínskej školy. Navštívil deti v materskej škole a nezabudol ani na žiakov základnej školy, ktorí ho netrpezlivo čakali v triedach od 1. až po 9. ročník. Tešili sa mu všetci – malí aj veľkí. Anjelik s čertíkom mu pomáhali a šepkali mu do uška dobré aj zlé veci, ktoré o deťoch vedia. Mikuláš rozdal všetkým žiakom svoje dary a verí, že každý nezbedník sa polepší.

  Ďakujeme žiakom zo školského parlamentu, že boli nápomocní.

 • Finančná gramotnosť ako prierezová téma, implementovaná vo všetkých predmetoch "Už viem ako na to"

  Od začiatku školského roka učitelia využívajú pracovné zošity s tematikou finančnej gramotnosti na rôznych predmetoch a vo všetkých ročníkoch. Rovnako dôležitým sa stal aj portál Fenomény sveta na predmete finančná gramotnosť v deviatom ročníku. Bol zakúpený vďaka tomuto projektu.

  Prváci na hodine matematiky spoznali dôležitosť sporenia, učili sa určovať približnú hodnotu vecí, porovnávať ceny a hospodáriť s peniazmi. Druháci sa učili spočítavať koľko zaplatia za nákup a koľko peňazí im vydajú. Tretiaci a štvrtáci pracovali s textom rozprávky  O troch grošoch na čítaní s porozumením a na hodine matematiky. Na anglickom jazyku sa piataci zaoberali nezvyčajným plagátom v obchodnom dome. Žiaci šiesteho ročníka tému „Ako vyzerá hlad“ vsunuli do tematického celku Starovek. Na hodine fyziky pri premene jednotiek počítali aj cenu nákupu ovocia a zeleniny.  Siedmaci si precvičili výpočet percent pri porovnávaní hrubej a priemernej mzdy.  Žiaci ôsmeho ročníka sa na občianskej výchove zaoberali rodinným rozpočtom a deviataci sa  na hodine slovenského jazyka venovali téme –  „Bežný bankový účet“.

 • Letáky: Reklama a deti

  Deviataci pripravili pre širokú verejnosť letáky na tému “Reklama a deti”. Sledovali, aký vplyv majú reklamy na dnešné deti, akými rôznymi praktikami sa ich predajcovia snažia zaujať. Tento leták obsahuje tiež dôležitú informáciu pre rodičov –  ako môžu zmierniť vplyv reklám na deti.

  Akcia bola realizovaná v rámci rozvojového projektu "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023". 

 • Enviroprojekt 2023 – Pomôžme prírode (Tvorba triednych plagátov)

  Žiaci druhého stupňa sa učili vyhľadávať a triediť informácie. Pracovali s odbornou literatúrou a  internetom. Zo získaných informácií každá trieda vytvorila plagáty:

  5. ročník – Lesný ekosystém

  6. ročník – Ekosystém ľudských sídel

  7. ročník – Lúčny ekosystém

  8. ročník – Poľný ekosystém

  9. ročník – Ekosystém oceánov

  Svoje zistenia o ekosystémoch žiaci prezentovali na konferencii: “Čo sme sa naučili”, ktorá sa uskutočnila dňa 8.12. 2023 v našej škole.  Vytvorili sme výstavku posterov pre návštevníkov školy.

 • Enviroprojekt 2023 – Pomôžme prírode (Pexeso)

  Žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky tvorili pexesá jednotlivých ekosystémov. Aj pri tejto aktivite spoznávali druhy organizmov jednotlivých ekosystémov. Pexesá sme  venovali každej triede. Vďaka nim žiaci hravou formou spoznávajú rastliny a živočíchy žijúcich v jednotlivých ekosystémoch.

 • Enviroprojekt 2023 – Pomôžme prírode (Kde bývam?)

  V mesiaci november  žiaci prvého stupňa spoznávali prirodzené životné podmienky organizmov, druhy rastlín a živočíchov osídľujúcich konkrétne biotopy. Zistili, že rastliny a živočíchy sú prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú. Každý organizmus má svoje nezastupiteľné miesto v prírode.

 • Enviroprojekt 2023 - Pomôžme prírode (Môj ekosystém)

  Žiaci prvého a druhého stupňa, pripravili látky, ktoré potrebovali na tvorbu gélu, do ktorého zasiali bylinky. Niektoré triedy do gélu vložili aj mravce. Vytvorili svoj Ekosystém.  Priebežne budú pozorovať ako ich rastliny rastú a ako žijú mravce v géloch. Tento životný cyklus nazývame - „Simulácia rastu rastlín a života mravcov  v pôde“. Ak nič nenaruší ich rovnováhu, ekosystémy budú prosperovať.

 • Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP 3)

 • Náš vianočný stromček

 • Krabičky plné lásky

  Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do 6. ročníka celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej cieľom je potešiť na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov po celom Slovensku.

  Snažíme sa naplniť ich srdcia láskou a pocitom, že na nich niekto myslí. Táto akcia sa v našej škole teší veľkej obľube už tretí rok, o čom svedčí 17 krabíc od topánok  naplnených darčekmi.   Aj tentokrát sme dôchodcom okrem čajov, sladkostí, kozmetiky,  krížoviek, ponožiek, rukavíc pribalili aj vlastnoručne vyrobené pozdravy s prianiami a detské kresbičky. Pevne veríme, že sa budú seniorom páčiť. Krabice plné lásky putovali do Domova dôchodcov SÚCIT vo Veľkých Kapušanoch, do Domova sociálnych služieb HARMÓNIE a zariadenia pre seniorov v Strážskom.

  Ďakujeme veľmi pekne všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.  

 • Pasovanie prvákov

  24.11.2023 bol pre žiakov prvého ročníka významným dňom. Členovia školského parlamentu ich pasovali medzi „naozajstných“ žiakov našej školy.

  ,,Zázračnou ceruzkou" ich hrdo „povýšil do stavu prváckeho“ podpredseda Martin. Spolu s predsedníčkou Paťkou zložili sľub, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta. Členky školského parlamentu Laura a Lívia ich odmenili medailou, aby mali spomienku na tento výnimočný deň. Prváčikovia im potom ukázali, čo všetko sa už naučili. Plnili rôzne úlohy, skladali slabiky a číselný rad, vymýšľali slová na prebraté písmenka, porovnávali a sčítavali čísla.

  Prváci ukázali, že už nemajú problém nájsť si správne učebnice v školskej aktovke a pekne si ich pripraviť na lavicu. Stali sa teda právoplatnými členmi našej základnej školy.

   

 • HOVORME O JEDLE - Zlaté pásmo a 1. miesto v literárnej časti súťaže

  Do tohtoročného XI. ročníka súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle sme sa zapojili v téme Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. K tejto téme sa nám podarilo zrealizovať 18 rôznych zaujímavých aktivít, vďaka ktorým sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Upevnili sme si osvojené vedomosti, dokonca sme si vyskúšali a zdokonalili svoje tvorivé aj kuchárske zručnosti.

  Naša snaha bola odmenená! Získali sme v konkurencii 308 škôl z celého Slovenska  ZLAT É PÁSMO.

  Najväčším úspechom tohtoročného XI. ročníka Hovorme o jedle, je však víťazstvo našej žiačky Oľgy Siničákovej.  v I. kategórii (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ) literárnej súťaže NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE v konkurencii 195 škôl z celého Slovenska, získala 1. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • Finančná gramotnosť u nás

  Dňa 24.11.2023 sme v rámci rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023,“ zrealizovali regionálnu konferenciu pod názvom: „Náš zákazník, náš pán“. Svoje letáky na tému Ochrana spotrebiteľa prišli obhájiť žiaci zo škôl z obcí Budkovce, Rakovec nad Ondavou, Zalužice, Porúbka a Žbince. Našu školu reprezentovali žiačky deviateho ročníka. Žiaci si pripravili prezentácie na témy –  reklamácia, práva spotrebiteľov, fejkové výrobky, nekalé obchodné praktiky, online nákupy, lákanie detského zákazníka prostredníctvom reklamy a ochrana spotrebiteľov.

  Porotkyne pod vedením PaedDr. Moniky Reiterovej - externej školiteľky, mali pri rozhodovaní ťažkú úlohu. Zhodli sa však na tom, že zástupcovia všetkých firiem si zaslúžia  obdiv a pochvalu za dobre vykonanú prácu.

  V závere konferencie žiaci riešili krátky test cez Kahoot. Úlohy sa týkali obsahu prezentácii letákov. Vyhodnotili sme troch najšikovnejších žiakov. Týmto projektom sa nám už po druhýkrát podarilo spojením škôl z regiónu zlepšiť komunikačné a prezenčné zručnosti žiakov. Veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí zorganizovať podobné aktivity, ktoré spájajú školy, ich učiteľov a žiakov.

 • Skrátené vyučovanie z prevádzkových dôvodov

  Vážení rodičia,

  Oznamujeme Vám, že dňa 1.12.2023 z prevádzkových dôvodov bude so súhlasom zriaďovateľa skrátené vyučovanie v ZŠ aj MŠ nasledovne:

  - do 12:00 hod. 

  - 4. vyučovacie hodiny (do 11:25)

  ŠKD - nebude

  Školská jedáleň - obedy budú mať deti zabezpečené ako počas bežného dňa

 • Bubnovačka 2023

  Myšlienka podujatia BUBNOVAČKA 2023 – Aby bolo deti lepšie počuť, ktoré už po desiatykrát upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenula potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznela Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023.

  November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.  Pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november), Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Svetového dňa detí vyhláseným organizáciou UNICEF (20. november), vznikla v roku 2014 myšlienka „Aby bolo deti lepšie počuť“, lebo deti ticho pred násilím neochráni! Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili tento rok 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ! Tento deň nám pripomína, že hlas detí je dôležitý! S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás osobne netýka. Pri tejto príležitosti si dňa 20. novembra naša škola zabubnovala pre všetky deti, aby sme symbolicky poukázali na dôležitosť ochrany detí pred násilím, a tak v spoločnosti podporili tému včasnej prevencie. Lebo všetky deti si zaslúžia byť šťastné.

  Do BUBNOVAČKY 2023 sme sa so žiakmi našej školy zapojili aj realizáciou rôznych podporných aktivít. Deti a žiaci s pani učiteľkami realizovali rozhovory na tému prevencie násilia páchaného na deťoch, pozreli si rozprávky s násilnou tematikou a diskutovali o forme násilia. V ŠKD žiaci pracovali s Kozmom a jeho dobrodružstvami a vytvorili ilustrácie na danú tému. Taktiež sa žiaci zamerali na literárnu tvorbu, vytvorili báseň o peknom svete bez násilia a doplnili ju ilustráciami. Ďalšími výstupmi tvorby našich žiakov boli aj pojmové mapy, kreslená reťaz podcastov, plagát a nástenka o násilí.

  Video

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!

  V spolupráci so školským parlamentom sme sa opäť rozhodli zapojiť do 6. ročníka celoslovenskej výzvy: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Jej cieľom je potešiť počas Vianoc našich seniorov v domovoch dôchodcov po celom Slovensku.  Veľmi túžime naplniť ich srdcia láskou a pocitom, že na nich niekto myslí.

  Ak by ste sa aj vy chceli zapojiť a pomôcť, prineste od 15.11. do 24.11.2023 svojej triednej učiteľke drobnosť, ktorú by sme mohli seniorom pribaliť do krabice od topánok.

  ĎAKUJEME!

 • Upozornenie: Whatsapp - nebezpečná skupina

  Nebezpečná skupina „Přidej co nejvíc lidí“ – informácia pre rodičov !!!

  Vážení rodičia,

  zasielame Vám informáciu s upozornením na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme – „Přidej co nejvíc lidí“, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl.

  Žiadame rodičov/zákonných zástupcov žiakov, aby upriamili pozornosť na nasledovné opatrenia:

  • skontrolujte svojim deťom mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú;
   • poučte deti o type informácií, ktoré nesmú na sociálnych sieťach zdieľať s ľuďmi, ktorých nepoznajú z fyzického sveta (napríklad meno, adresa, vek, trieda, ktorú navštevujú, akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek, mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych, ...
  • zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté.

  Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu:

  https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-pre-rodicov-pred-nebezpecnou-skupinou-na-platforme-whatsapp/index.html

 • Týždeň vedy a techniky

  Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Týždeň vedy a techniky sa koná každoročne.  V tomto roku pripadol na 6.11. - 10.11. 2023.  

  V našej škole sme ho realizovali rovesníckym vzdelávaním. Žiaci šiesteho až deviateho ročníka si pripravili pre mladších žiakov zábavné aktivity. Šiestaci sa zamerali na spoznávanie prírody lupou, ďalekohľadom a mikroskopom. Žiaci siedmeho ročníka pripravili pre svojich kamarátov pokusy z fyziky. Žiaci ôsmeho ročníka si pre prvý stupeň pripravili mikrobity a demonštráciu prírodných dejov. Deviataci zábavnou formou priblížili žiakom prvého stupňa zaujímavé efektné pokusy. V závere si všetci žiaci školy vyskúšali efekt zemetrasenia.

  Veríme, že aj týmto rovesníckym vzdelávaním sme prispeli k rozvoju vedy a techniky. Možno sa aj z našich žiakov raz stanú vedci, bádatelia a obohatia ďalšie generácie o nové objavy a vynálezy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria