• Školský klub detí

    •  

     Školský klub detí – Usilovná včielka

      

     V roku 2023/2024 sa na Vás tešia pani vychovávateľky v nasledujúcich oddeleniach:

      

     • I. oddelenie  - Dagmar Farkašová
     • II. oddelenie  - Mgr. Štefánia Kudelasová
     • Režim dňa v oddelení školského klubu detí je nasledovný:
      - Obed podľa podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
      - Rekreačná činnosť, tematická oblasť výchovy podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
      - Sebaobslužné činnosti, olovrant, príprava na vyučovanie, rekreačná činnosť  rozvrhu, oddychová činnosť

       

     Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je poskytovať deťom dostatočný odpočinok a relaxáciu tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku. Súčasne sa prihliada aj na jednotlivé osobitosti a špeciálno-pedagogické potreby detí. Aktivity v klube sú zamerané na odstránenie únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, no súčasne aj na uspokojovanie záujmov detí, rozvíjanie ich kultúrnych potrieb, na výchovno-vzdelávaciu činnosť, samoobslužnú  a prípravu na vyučovanie.

     Vychovávateľky počas výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD orientujú svoj pedagogický prístup na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí a postihnutí. Zaujímavou a netradičnou formou v rôznych záujmových činnostiach motivujú detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Rozvíjajú spoluprácu s rodinou, venujú osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledne dbajú na bezpečnosť žiakov.

     Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať vnútorný poriadok školského klubu detí a školy.

      

      V školskom klube máme tematické oblasti výchovy, ktoré tvoria hlavnú činnosť v každom oddelení. Sú nasledovné: vzdelávacia / telovýchovná, zdravotná a športová / pracovno-technická / spoločensko-vedná / prírodovedno-environmentálna / esteticko-výchovná.

     Hlavné úlohy Školského klubu detí

     • Vytvárať podmienky a viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času v prospech  seba i spoločnosti
     • Umožniť deťom aktívny oddych, relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl
     • Predchádzať negatívnym spoločenským javom v prejavoch hrubosti, násilia, trestnej činnosti, kriminality, drogovej závislosti – venovať pozornosť ,,Národnému programu boja proti drogám“.
     • V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Monitorovať zmeny v správaní dieťaťa (podozrenie na šikanovanie, zanedbávanie, týranie), venovať viac pozornosti deťom z menej podnetného prostredia.
     • Vo svojej práci hravou formou realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
     • Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí, podporovať čitateľskú gramotnosť.