• Platby a poplatky

    • Príspevky zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov – mesačne:

     MŠ (materská škola): 6 €.  Deti, ktoré dovŕšili k 1.9.2021 päť rokov, príspevok neplatia.

     ŠKD (školský klub detí – družina): 
     3 €


     Platby školskej jedálne, platné na základe VZN od 1.1.2023

     CENA STRAVY

     Materská škola:                                1,70 €
     Základná škola:       1. -  4. ročník:    1,30 €
                                   5. -  9. ročník:    1,50 €
     Ostatní:                                           3,42 €