• Metodika 7 krokov

    • V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia:

      

     1. Kolégium Zelenej školy je pracovný, akčný tím, ktorý organizuje a riadi aktivity programu na škole.

     2. Environmentálny audit získava prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie

     3. Environmentálny akčný plán = plán práce ako znížiť vplyv školy na životné prostredie.

     4. Monitoring a hodnotenie – priebežné sledovanie plnenia aktivít z akčného plánu Zelenej školy.

     5. Pro- environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia do vyučovacieho procesu ako prierezová téma ENV, prostredníctvom krúžkov, aj ako bloková výučba ENV na škole v jarných mesiacoch.

     6. Informovanie a spolupráca  o aktivitách Zelenej školy informujeme širšiu verejnosť prostredníctvom článkov v médiách, na internete, prostredníctvom násteniek a letákov, tiež na webovej stránke školy.

     7. Eko-kódex školy je verejné prehlásenie postojov a hodnôt školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia.