Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie s porozumením ČsP
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácie z anglického jazyka KANJ
Matematika MAT
Mladý informatik MLI
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka On
Občianska výchova Ov
Pracovné vyučovanie PRV
Predprimárne vzdelávanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Projektové vyučovanie Prov
Prvouka PRU
Rodinná príprava Rpr
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti RČG
Rozvíjanie grafomotorických schopností RGS
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Rozvíjanie špecifických funkcii RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna pedagogika SOP
Správanie SPR
Svet práce Svp
Špeciálna pedagogika ŠPEC
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov TP
Tvorivá dramatika TVD
Vecné učenie VU
Vlastiveda VLA
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZAN
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis Z

© aScAgenda 2024.0.1455 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2024

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria