Navigácia

Štatút žiackej rady Zoznam členov Plán činnosti 21/22 Plán činnosti 20/21 Plán činnosti 19/20

Školský parlament

Plán činnosti 21/22

 

PLÁN ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 

Koordinátor ŽŠR: PhDr. Michaela Mrázová

Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a  pedagogických zamestnancov. Tvoria ju žiaci 4. – 9. ročníka. Každú triedu v žiackej školskej rade reprezentuje najmenej jeden zástupca zvolený v triednych voľbách.

Pedagogických pracovníkov školy zastupuje PhDr. Michaela Mrázová.

Sídlom Žiackej školskej rady je ZŠ s MŠ  Štefana Ďurovčíka, Palín 104.

Cieľom činnosti Žiackej školskej rady je viesť žiakov k žiackej, triednej a školskej demokracii. Prostredníctvom rôznych aktivít upevňovať a pozitívne formovať vzťahy medzi žiakmi navzájom, a medzi žiakmi a pedagógmi.

Delegovaním úloh, prostredníctvom školskej a triednej samosprávy ich vychovávať k duchovným hodnotám školy. Kontrolovať dodržiavanie školského poriadku, realizovať ročný plán práce prijatých výchovných programov, aby sa žiaci naučili samostatne kultúrne vystupovať, reprezentovať školu, vedeli zmysluplne využívať svoj voľný čas, vedeli komunikovať.

Plán činnosti Žiackej školskej rady sa zameriava na aktivity, ktoré si získali priazeň žiakov v ostatných školských rokoch a zároveň ponúka nové aktivity.

 

Analýza aktivít v školskom roku 2020/2021:

Počet plánovaných akcií

Počet zrealizovaných akcií

Počet nezrealizovaných akcií

Počet akcií mimo plánu

Počet zúčastnených žiakov

14

10

4

0

290

Všetky akcie, ktoré boli v rámci plánu zrealizované, mali splnené ciele.

 

Nezrealizované akcie:

December 2020

*Sviatok sv. Mikuláša

*2. zasadanie ŽŠR

*Želáme si do nového roka 2021 – plagát

Máj 2021

Cyklotúra – Palín – Senianske rybníky

*Akcie nezrealizované z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v období karantény z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (koronavírus).

 

Východiská pre  školský rok 2021/2022

Priority/odporúčania

Posilňovať spoluúčasť žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so ŽŠR a prispievať tak k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti:

 • intenzívnejšou komunikáciou vedenia školy a ŽŠR a posilnenie statusu ŽŠR na škole,
 • zapojením ŽŠR do rozhodovania o podstatných otázkach v živote školy,
 • posilnením úlohy a motivácie koordinátora ŽŠR na škole,
 • podporovaním vzdelávania učiteľov, členov a koordinátorov ŽŠR na vzdelávacích aktivitách realizovaných IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

 

Metodické a podporné materiály

 1. Program Školy, ktoré menia svet zameraný na komplexnú podporu participácie a efektívneho fungovania žiackych školských rád (www.ipao.sk).
 2. Nové publikácie pre podporu žiackych školských rád – v elektronickej podobe ich bude možné stiahnuť zo stránky www.iuventa.sk v časti Publikácie:
 • Žiacka školská rada I. – Ako začať so ŽŠR, aby sa hneď nerozpadla,
 • Žiacka školská rada II. – Ako vybrať zástupcov tried a urobiť z nich dobrý tím,
 • Žiacka školská rada III. – Ako viesť zasadnutia, aby nás to bavilo,
 • Žiacke projekty – Ako robiť projekty tak, aby ich žiaci realizovali samostatne,
 • Šťastný koordinátor – Ako spojiť náročnú prácu učiteľa s osobnou vyrovnanosťou,
 • Zápisník – Žiacka školská rada, I. stupeň ZŠ,
 • Zápisník – Žiacka školská rada, II. stupeň ZŠ.
 1. Rok so žiackou školskou radou (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2020): https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Participacia/rok-so-ziackou-skolskou-radou-1.alej

 

Vzdelávacie aktivity

 1. REFRESH – vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR na ZŠ a SŠ zamerané na rozvoj ich kompetencií a zefektívnenie činnosti ŽŠR:

(https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Participacia/Vzdelavanie-pre-koordinatorov-Ziackych-skolskych-rad.alej)

 1. Projekt je zmena pre členov žiackych školských rád – vzdelávací program, kde si prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnymi v rôznych oblastiach života, hlavne na lokálnej úrovni, vrátane ŽŠR:

(https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/projekt-je-zmena.alej)

 

V rámci činnosti ŽŠR chceme aktivity smerovať viac na zážitkové učenie a vzdelávanie hravou formou. Informácie zverejňovať na stránke školy v dostatočnom predstihu. Podporovať žiakov v prosociálnom správaní a v pomoci mladším spolužiakom. Členom ŽŠR poskytnúť viac priestoru na sebarealizáciu.

ŽŠR bude pomáhať pri organizovaní rôznych školských a mimoškolských podujatí. Informácie o činnosti budú zverejnené na nástenke ŽŠR. Propagačné materiály k akciám zhotovia samotní žiaci.

Veríme, že k činnosti Žiackej školskej rady, aktivitám a podujatiam, budú členovia ochotní venovať svoj voľný čas. Členovia sa zúčastnia  aktivít, ktoré vychádzajú z plánu činnosti. Dňa 08.09.2021 na 1.zasadnutí ŽŠR sme spolu s členmi ŽŠR zvolili predsedu a podpredsedu ŽŠR, navrhli sme akcie, ktoré boli po prerokovaní s pani riaditeľkou, schválené, a zároveň uvedené v pláne činnosti ŽŠR. Pridelili sme jednotlivé akcie jednotlivcom, či skupinám, určili termíny akcií a rozdelili sme jednotlivé úlohy.

ŽŠR bude spolupracovať s koordinátormi pre ĽP, PP, VkMaR i v rámci projektu „Zdravá škola“. Plán ŽŠR je vypracovaný na základe Sprievodcu školským rokom 2021/2022, Dohovoru o právach dieťaťa, Školského poriadku a výsledkov analýzy ŽŠR v ostatnom školskom roku. ŽŠR bude zverejňovať aktivity na nástenke, webovej stránke školy, prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

 

Dátum: 16.09.2021                                                                Podpis:

 

Plán činnosti Žiackej školskej rady v školskom roku 2021/2022

Termín

Názov podujatia

Zodpovední učitelia

Veková kategória

September 2021

1.zasadnutie, voľby do Žiackej školskej rady, schválenie plánovaných činností v ŽŠR

PhDr. Mrázová

Mgr. Tuturová

ZŠ 4. – 9. ročník

Október

2021

Mesiac úcty k starším

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

Filmové popoludnie

PhDr. Mrázová

ZŠ 5. – 9. ročník

November

2021

Halloween-sky večer

PhDr. Mrázová

ZŠ 5. – 9. ročník

Bubnovačka 2021 „Aby bolo deti lepšie počuť“ (19.november)

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

December 2021

Sviatok sv. Mikuláša

PhDr. Mrázová

MŠ, ZŠ 1. – 9. ročník

2.zasadnutie

PhDr. Mrázová

ZŠ 4. – 9. ročník

Január

2022

Karneval & Maškarný ples

PhDr. Mrázová

ZŠ 2. – 9. ročník

Február

2022

Povedz že mi, Valentín

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

Marec

2022

3.zasadnutie

PhDr. Mrázová

ZŠ 4. – 9. ročník

Deň učiteľov

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

Apríl 2022

Apríl zábavne

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

Máj 2022

Retro deň

PhDr. Mrázová

ZŠ 1. – 9. ročník

Jún 2022

Výlet

PhDr. Mrázová

Vedenie školy

ZŠ 1. – 9. ročník

4. zasadnutie – vyhodnotenie činnosti

PhDr. Mrázová

ZŠ 4. – 9. ročník

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria