Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

Metodika 7 krokov

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia:

 

1. Kolégium Zelenej školy je pracovný, akčný tím, ktorý organizuje a riadi aktivity programu na škole.

2. Environmentálny audit získava prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie

3. Environmentálny akčný plán = plán práce ako znížiť vplyv školy na životné prostredie.

4. Monitoring a hodnotenie – priebežné sledovanie plnenia aktivít z akčného plánu Zelenej školy.

5. Pro- environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia do vyučovacieho procesu ako prierezová téma ENV, prostredníctvom krúžkov, aj ako bloková výučba ENV na škole v jarných mesiacoch.

6. Informovanie a spolupráca  o aktivitách Zelenej školy informujeme širšiu verejnosť prostredníctvom článkov v médiách, na internete, prostredníctvom násteniek a letákov, tiež na webovej stránke školy.

7. Eko-kódex školy je verejné prehlásenie postojov a hodnôt školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600



Fotogaléria