Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

Štandardy

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104

 

 

 

Štandardy environmentálnej výchovy v programe ZELENÁ ŠKOLA

 

 

Environmentálna výchova je  zameraná na získavanie a rozvíjanie špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu. Prelína sa všetkými vyučovacími predmetmi. Žiaci nadobúdajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými môžu chrániť prírodu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom aktivít primeraných ich veku.

Chceme prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne na základe pozorovania a poznávania schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. Pochopí vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami.

Plánujeme aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností žiakov, ako aj projektového a systémového myslenia.

Pri riešení úloh sa žiaci naučia spolupracovať vo dvojiciach alebo v skupinách.  Realizujú rovesnícke vzdelávania. Využijú literárne zdroje aj IKT zariadenia. Naučia sa zhromažďovať, triediť a spracúvať informácie. Svoje zručnosti si budú rozvíjať pri realizácii jednotlivých tém.

 

Počas školského roka sa riadime metodikou 7 krokov Zelenej školy:

 

 1. Tvorba akčného tímu – žiaci, pedagogický a nepedagogický personál.
 2. Realizácia Environmentálneho auditu – zisťujeme, ako na tom sme.
 3. Výber témy pre dané obdobie. Tvorba plánu, čo chceme zmeniť.
 4. Realizácia aktivít z plánu.
 5. Monitoring a hodnotenie aktivít – čo sa podarilo, čo nevyšlo.
 6. Informovanie verejnosti.
 7. Tvorba eko-kódexu, pravidiel správania sa. 

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

 

Téma: DOPRAVA A OVZDUŠIE

 

Deň  bez áut                                                T: september

Do školy na bicykli                                       T: september – október

Kyslé dažde                                                 T: november – december

Nevypaľuj trávu                                            T: marec – apríl

Návšteva dopravného ihriska                       T: máj – jún

Túry v blízkom okolí                                     T: priebežne

 

Inštrukcie k minimalizácií odpadov:

 

1. Odpady sa triedia do nádob na to určených na spoločných chodbách: papier, plasty, bioodpad, sklo.

2.  Za správnosť triedenia zodpovedajú týždenníci, dohliada dozor konajúci učiteľ.

3. Odpad zo spoločných chodieb na konci týždňa vynášajú školníci.

4. Na dolnej chodbe sa triedi do osobitných nádob drobný elektroodpad, tonery, žiarivky a batérie. Ich odvoz zabezpečuje koordinátor environmentálnej výchovy prostredníctvom firmy ASEKOL (program RECYKLOHRY).

5. Zber papiera v škole prebieha po celý rok, jeho odvoz zabezpečuje vedenie školy.

6. Papier v škole sa používa z obidvoch strán.

7. Bioodpad z areálu školy sa ukladá na školské kompostovisko, zabezpečuje p. školník a vyučujúce technickej výchovy.

8. Vermikompostér slúži na likvidáciu bioodpadu z tried, „dážďovkový čaj“ sa používa ako hnojivo pre rastliny pestujúce v škole.

 

Inštrukcie k minimalizácií spotreby vody:

 

1. Pravidelnú kontrolu vodovodných kohútikov v triedach vykonávajú týždenníci, prípadnú poruchu hlásia p. školníkovi.

2. Upratovačky pravidelne kontrolujú splachovače WC.

3. Pri nákupe nových alebo pri výmene vodovodných batérií sa použijú pákové batérie, zodp. vedenie školy.

 

Inštrukcie k minimalizácií spotreby energie:

 

1. Teplá voda je zavedená v školskej jedálni a v škôlke.

2. Vykurovanie jednotlivých miestností zodpovedá príslušným hygienickým normám, zodp. p. školník.

3. Za samostatný režim vykurovania na minimálnu prevádzkovú teplotu počas víkendov a prázdnin v celej budove školy zodpovedá p. školník.

4. Osvetlenie sa používa iba v prípade, že nie je dostatočné denné svetlo.

5. Týždenníci zodpovedajú za zhasíňanie svetla počas prestávok.

6. Za vypnutie všetkých elektrických spotrebičov vrátane pohotovostného režimu zodpovedá pracovník v danej miestnosti.

7. Žalúzie sa sťahujú iba v prípade ochrany pred prudkým slnečným žiarením.

8. V triedach sa vetra intenzívne, krátko podľa potreby, zodpovední týždenníci.

9. Na škole sa používajú úsporné žiarovky, zodp. vedenie školy, p. školník.

 

Inštrukcie k zelenému obstarávaniu, potravinám:

 

1. V prvom rade sa nakupujú regionálne a slovenské výrobky, zodp. vedenie školy.

2. Pre školskú jedáleň sa nakupujú prednostne potraviny slovenskej výroby vo veľkoobjemových baleniach, zodp. vedúca školskej jedálne. Minimálne alebo vôbec sa nenakupujú jednorazové výrobky.

3. Uprednostňuje sa nákup výrobkov bez zbytočných obalov.

4. Uprednostňuje sa nákup zariadení s vymeniteľnými náplňami.

 

Inštrukcie k zeleni a ochrane prírody:

 

1. Pravidelná starostlivosť o zeleň v triedach a na chodbách, zodp. týždenníci, upratovačky.

2. Pravidelná údržba a starostlivosť o zeleň v areáli školy, zodp. učitelia techniky, rodinnej prípravy, školníci.

3. Zber liečivých rastlín na školskom pozemku- spolupráca s pánom Stanislavom Virčíkom, zodp. Vedenie, učitelia techniky a rodinnej prípravy.

 

 

Za vedenie školy: Ing. Eva Tchuriková   ......................................................................

 

Za Kolégium Zelenej školy: RNDr. Ľubica Moskaľová .................................................

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria