Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

Téma: Doprava a ovzdušie

Audit vypracovali členovia kolégia Zelenej školy

 

Certifikačné obdobie 2020/2021 – 2021/2022

 

Škola neporušuje zákony chrániace životné prostredie.

V celom areáli školy je dodržiavaný prísny zákaz fajčenia.

V interiéri školy máme stojan na 4 bicykle + odkladací priestor pre ďalšie.

Škola poskytuje suchú a bezpečnú úschovňu pre bicykle žiakov a zamestnancov školy- vestibul a chodba pri šatniach.

Do školy nie je prístupná vyznačená cyklotrasa.

Do školy sú prístupné pohodlné a bezbariérové chodníky vhodné pre vozičkárov, mamičky s kočíkmi.

Na hlavnom ťahu žiakov do školy je zabezpečený priechod pre chodcov. Počas príchodu autobusov, ktoré privážajú žiakov do školy sú na prechode dvaja zamestnanci OÚ, ktorí dbajú na bezpečnosť žiakov. Po obede odprevádzajú učitelia podľa rozpisu žiakov ŠKD na autobus. Čakajú s nimi, kým žiaci nenastúpia do autobusu.

Rodičia využívajú spoločné jazdy autom.

Na školské výlety využívame aj lokality v blízkosti školy.

Na výlety a exkurzie využívame hromadnú dopravu, autobus, bicykel

 • Klokočina – II. stupeň (2021)
 • Dopravné ihrisko Sobrance- MŠ + 1roč (2021)
 • Cyklotrasa- 8roč (2021)
 • Náučný chodník  Stretava (Turistický )krúžok (2022)

Do areálu školy je zakázaný vjazd motorových vozidiel s výnimkou zamestnancov školy, vozidiel zdravotnej a hasičskej záchrannej služby.

Do 4 minút chôdze k vstupu do areálu školy je zastávka MHD.

Škola má zrekonštruovanú plynovú kotolňu a regulačnú stanicu plynu.

 

 

Tradičné akcie na podporu pešej a cyklistickej dopravy, aktivity v prospech ochrany ovzdušia:

 • Deň bez áut
 • Týždeň mobility
 • Návšteva dopravného ihriska
 • Deň stromov
 • Kyslé dažde
 • Rozhlasová relácia proti vypaľovaniu trávy
 • Účelové cvičenie- dopravná výchova

Najbližšia stanica , ktorá meria kvalitu ovzdušia sa nachádza v Strážskom na Mierovej ulici.

Priemerná ekologická stopa členov kolégia je gHa 3,52 čo predstavuje 2,08 planéty.

V škole pravidelne realizujeme:

 • Týždeň bez áut
 • Do školy na bicykli
 • Návšteva dopravného ihriska

Doprava a ovzdušie na vyučovacích hodinách:

 • Fyzika- parné stroje, kyslé dažde, faktory ovplyvňujúce klímu
 • Dejepis-história dopravných prostriedkov
 • Biológia-stromy-ich význam pri čistení ovzdušia, znečisťovanie vzduchu prírodnými procesmi, kolobeh vody v prírode
 • Geografia-ťažba surovín a znečisťovanie ovzdušia
 • Chémia- zloženie vzduchu, význam vzduchu, vplyv človeka na znečistenie ovzdušia- opatrenia na ochranu čistoty ovzdušia
 • Slovenský jazyk- opis
 • Matematika- rysujeme dopravné značky
 • Informatika- tvorba animácie kyslých dažďov, doprava a dopravné ihrisko online

 

Výsledky dopravného prieskumu september 2020:

Prieskumu sa zúčastnilo 139 žiakov školy, 14 nepedagogických a 31 pedagogických pracovníkov.

Žiaci denne  priemerne precestujú:                                      2,09 km.

Učitelia denne priemerne precestujú:                                  28,85 km

Nepedagogický personál precestuje priemerne:                  6,86 km

 

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Bezbariérové chodníky 

Žiaci cestujú autom – nastalo zlepšenie

Do areálu je zakázaný vjazd motorových vozidiel

Chýba cyklotrasa- žiaci písali list starostovi obce

Zastávka MHD 4 min pešej chôdze

 

Pri príchode žiakov autobusom, pri ich prechode cez prechod pre chodcov na nich dohliada hliadka pracovníkov OÚ

Odprevádzame žiakov na autobus

 

Stojan na bicykle

 

Organizácia dní bez áut

 

Dostatok zelene v areáli školy

 

Rovesnícke vzdelávanie

 

2 dni blokovej výučby  ENV a DV

 

Triedime odpad

 

 

Dôvody, prečo rodičia dovážajú žiakov do školy:

 • Školu majú po ceste keď cestujú do práce, idú k lekárovi
 • Ak zaspia
 • Kvôli zlému počasiu
 • Kvôli pohodlnosti- nechce sa im skoro vstávať

Pozitívom dovážania detí je, že jeden rodič privezie aj kamarátov svojich detí (spoločné jazdy autom).

 


Téma: POTRAVINY V ŠKOLE

Audit vypracovali členovia kolégia Zelenej školy

 

na začiatku certifikačného obdobia 2017/2018

Na konci certifikačného obdobia-2018/2019

 

Na škole organizujeme počas školského roka aktivity, počas ktorých ponúkame občerstvenie našim hosťom, alebo žiakom:

 • Bloková výučba
  •  ovocné misy, chutné nátierky
  •  výroba tvarohu- nátierka
  •  Mikuláš- ovocie
  • vyrezávanie tekvíc spojené s ochutnávkou polievky z dyne a pečenej tekvice 
  •  pečenie chleba- ochutnávka v celej škole
  •  Tradičné jedlá- bobaľky s makom a kapustou, kapustnica
  •  vajíčková nátierka
 • Deň vody- čaj namiesto sladených nápojov
 • Akadémia- ručne vyrábané bylinkové nátierky, nápoje z byliniek
 • Deň detí- guľáš
 • Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy- spoločné pohostenie

 

Naša škola má záhradu. Na škole pestujeme bylinky, zeleninu, máme aj okrasné záhony.

O školské záhony sa starajú žiaci počas vyučovania na predmete svet práce, technika a rodinná príprava. Na hodinách biológie sa učíme spoznávať jednotlivé druhy a zeleniny.

V školskom roku 2017/2018 sme vytvorili dva vyvýšené záhony. V tomto školskom roku sme získali grant na tvorbu ďalších dvoch vyvýšených záhonov. Záhony postavili školníci s pomocou žiakov. Žiaci vysievajú rastliny, starajú sa o ne. V triede si pripravovali sadenice paradajok rôznych odrôd.

Vypestované ovocie a zeleninu používame na krúžku varenia, počas školských akcií, blokovej výučby.

 

Na škole nemáme bufet.

 

V školskej jedálni využívame rôzne odrody jednej prísady- napr. zemiaky, jablká

Rôzne druhy múky používame na krúžku varenia a ROP.

Nakupujeme rôzne odrody jabĺk.

Naša jedáleň využíva suroviny charakteristické pre náš región. Do jedálne kupujeme chlieb z neďalekej pekárne.

V obci bola zrušená pekáreň, preto chlieb nakupujeme z pekárne v obci Čierne Pole, ktorá je k nám najbližšie.

 

Počas školských akcií:

 Zriedka používame jednorazový riad ( poháriky, tanieriky)- raz do roka.

Pitný režim dodržiavame tak, že dávame vodu do veľkých nádob, do 50l hrnca varíme čaj, džbány s vodou z vodovodu.

Vždy plánujeme, koľko občerstvenia zabezpečíme na akciu. Niekedy vedenie školy poverí zamestnanca školskej jedálne, po prípade pedagogických zamestnancov- záleží od rozsahu aktivít. Občas prispôsobujeme občerstvenie podľa sezónnosti potravín.

Občerstvenie zabezpečuje vedenie školy. Občas prispôsobujeme občerstvenie podľa sezónnosti potravín.

Preferujeme občerstvenie z lokálnych surovín.

Občas ponúkame aj variantu bez mäsa.

Neponúkame pri občerstvení  variantu bez ďalších živočíšnych surovín.

Zvyšky z akcie sa rozdajú medzi účastníkov akcie. Ak sa to nedá ( polievky....)- firma zvážajúca bioodpad.

Jedlá, ktoré podávame na občerstvenie sú pripravované z čerstvých ingrediencií, no ponúkame aj vysokospracované potraviny (80/20).

Občerstvenie ktoré ponúkame , obsahuje aj palmový olej. Ide hlavne o sušienky. Ak si vyrábame vlastné občerstvenie - nátierky, pripravujeme ho zo živočíšnych tukov (maslo).

 

 Nesledovali sme, aké ekoznačky obsahujú produkty ponúkané na našich akciách.

Zrealizovali sme zopár exkurzií týkajúcich sa témy potraviny- návšteva farmára, návšteva pekárne, návšteva trhoviska v Michalovciach, návšteva obchodu kde predávajú výrobky z dvora.

V školskom roku 2018/2019 sme počas blokovej výučby pátrali po ekoznačkách. Naučili sme sa ich spoznávať. Hľadali sme ich na rôznych výrobkoch.

 

VÝUČBA/DNI VENOVANÉ POTRAVINÁM/ PROJEKTY REALIZOVANÉ NA ŠKOLE

Vo vyučovacích predmetoch sme sa neučili o potravinách z pohľadu  vplyvu ich produkcie na životné prostredie a spoločnosť.

Týždeň zdravej výživy.

Deň mlieka

Danej problematike sa venujeme na krúžkoch a počas blokovej výučby.

Hovorme o jedle

Hravo ži zdravo

Počas blokovej výučby v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019 sme sa venovali regionálnym potravinám.

 

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Projektová činnosť

Zistiť viac o miestnych producentoch regionálnych produktov-potravín

Výstavky ovocia a zeleniny

Zvýšiť informovanosť o zdravých regionálnych potravinách

Školská záhrada

Mliečne desiaty

Školský sad

Viac exkurzií do potravinárskych závodov i k súkromníkom.

Bylinková záhrada

 

Praktické vyučovanie v areáli školy

 

 

  

Ako sme odstránili slabé stránky:

 

 1. Zistiť viac o miestnych producentoch regionálnych produktov-potravín
 • Navštívili sme tržnicu v meste Michalovce
 • Rozprávali sme s miestnym včelárom- exkurzia k úľom 2x- Palín, Stretava

 

 1. Zvýšiť informovanosť o zdravých regionálnych potravinách
 • informovanosť sme zvyšovali počas blokovej výučby, na hodinách techniky, rodinnej prípravy, pestovateľských prác, prostredníctvom letákov
 1. Mliečne desiaty
 • Naša škola je zapojená v mliečnom programe
 1. Viac exkurzií do potravinárskych závodov i k súkromníkom.
 • Návšteva Záhrady ktorá učí
 • Boli sme na exkurzii na farme v Stretave

 

Ako sme posilnili silné stránky

 1. Projektová činnosť
 • Realizovali sme projekty zamerané na regionálne potraviny, pestovanie ovocia a zeleniny, tvorbu vyvýšených záhonov
 • jedlá zmena,
 • hovorme o jedle,
 • outdoorová edukácia- prebieha
 • rekonštrukcia kuchynky- zakúpili sa úsporné spotrebiče,
 •  výmena žiaroviek

 

 1. Výstavky ovocia a zeleniny
 • V triedach žiaci zhotovili výstavky ovocia a zeleniny, tiež deti v MŠ
 • rozpoznávali exotické a regionálne ovocie
 • Zhotovovali jedlé obrazy z ovocia a zeleniny

 

 1. Školská záhrada
 • Vytvorili sme dva vyvýšené záhony
 • Porovnávali sme pestovanie klasicky v hriadkach a na vyvýšených záhonoch
 • Vytvoríme ďalšie dva vyvýšené záhony ( získali sme grant)

 

 1. Školský sad
 • Žiaci vysadili ovocných stromov a kríkov o ktoré sa starajú

 

 1. Bylinková záhrada
 • Pravidelne sa staráme o bylinkovú záhradu- revitalizácia

 

 1. Praktické vyučovanie v areáli školy
 • Na hodinách techniky, sveta práce  a rodinnej prípravy žiaci získavajú zručnosti pri pestovaní a spracovávaní ovocia a zeleniny.
 • Žiaci sa naučili zhotoviť si vyvýšený záhon
 • Predpestovali sme priesady

Spolupráca so syrárňou BELL, s AGRO Palín

 


1. oblasť   - VODA

Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Mária Kondašová, Katarína Virčíková

Žiaci deviateho ročníka

Na škole máme schválenú žumpu, ktorá je pravidelne vyprázdňovaná.

Vodomer sa nachádza pri zadnej bráne do školy. Voda, ktorú pijeme pochádza z Vihorlatských vrchov. Upravujú ju Michalovské vodárne.

Na škole máme vlastnú studňu. Vodu z nej používame na hygienu- umývanie okien, dlážky, polievanie kvetov, umývanie tabule, splachovanie WC.

Počas tohto certifikačného obdobia sa nám podarilo  zrekonštruovať dievčenské aj chlapčenské WC a WC v škôlke, na záchodoch už máme dvojité splachovanie 6/3.

Na škole máme hliadku, ktorá kontroluje kvapkajúce kohútiky. Ak kohútik kvapká, ohlási to školníkovi.

Pri vodovodných kohútikoch máme nápisy- šetri vodou.

Pravidelne realizujeme aktivity ku Svetovému dňu vody.

Na škole máme zavedený monitoring spotreby vody. Tabuľky sa nachádzajú na nástenke Zelenej školy, ktorá je umiestnená na dolnej chodbe pri vstupe do šatní.

 

http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img017.jpg

 

 

2. oblasť  -  ENERGIA

 Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Miloš Marcinčák, Rút Marcinčáková

Diana Ďurečková, Barbora Lukáčová

Žiaci siedmeho ročníka

 

Na škole máme zavedený monitoring spotreby energií. Tabuľky sa nachádzajú na nástenke Zelenej školy, ktorá je umiestnená na dolnej chodbe pri vstupe do šatní.

Elektromer máme umiestnení pri vstupe do šatní, plynomer je umiestnený v regulačnej miestnosti pri kotolni.

Elektrickú energiu najčastejšie využívame na svietenie, práca s IKT, zvonenie, rozhlas, kamery.

Plyn používame pri kúrení a varení.

Pri vypínačoch máme vývesky: Šetri elektrickou energiou,

na dverách máme vývesky: Si posledný, zhasni!

Na škole máme hliadku, ktorá kontroluje svietenie počas prestávok a vetranie počas vykurovacej sezóny.

Počas vykurovacej sezóny máme na oknách ,

pomocou ktorých vetráme nápis- Keď kúrime, vetráme intenzívne!

V poslednej dobe sa stále viac využíva IKT na hodinách a preto nám stúpa spotreba elektrickej energie.

 

 

Naša zvolená prioritná oblasť

3. oblasť   -  ODPAD

  Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Natália Ubrežiová, Milan Ujjobbáď, Lívia Virčíková

Žiaci ôsmeho ročníka

Na škole triedime odpad.

V triedach máme koše na komunálny odpad, papier a plasty. Na chodbe máme koše na PET fľaše a bioodpad.

Na dolnej chodbe máme box na použité batérie a nádobu na drobný elektroodpad.

Na škole máme aj nádobu na staré, použité tonery.

Priebežne, počas celého roka funguje na škole zber papiera.

Na školskom políčku sa nachádza kompostovisko.

Žiaci na krúžkoch a na hodinách výtvarnej výchovy pracujú s odpadovým materiálom. Vyrábajú dekoratívne predmety.

Na škole sa pravidelne koná zbierka šiat a hračiek pre deti z detského domova.

Mali sme aj burzu nepotrebných vecí a Vianočný jarmok, na ktorých sme predávali nepotrebné veci a výrobky z odpadových materiálov, ktoré sme vlastnoručne vyrobili. Aj z týchto akcií sme výťažok darovali detskému domovu.

Na školskom dvore máme odpadkové koše. Pod oknami školy ani v areáli školy nemáme rozhádzané odpadky. Žiaci na hodinách technickej výchovy  a triednických hodín pravidelne dbajú o čistotu školského areálu.

 

4. oblasť  -  DOPRAVA A OVZDUŠIE

 

    Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Nina Virčíková, Matej Popeľáš

Žiaci šiesteho ročníka 

Naša škola neporušuje zákony ktoré ochraňujú životné prostredie a ľudské zdravie.

V celom areáli školy je dodržaný prísny zákaz fajčenia.

Pred vstupom do školy máme stojan na bicykle.

Do školy máme bezbariérový vstup . V škole máme schodolez, ktorým sa vozičkári dostanú aj na horné poschodia školy.

Do areálu  školy je zakázaný vjazd motorových vozidiel , s výnimkou vozidiel zdravotnej a hasičskej záchrannej služby a zásobovania.

Do 3 minút chôdze je zastávka autobusovej dopravy.

Na škole máme koordinátora dopravnej výchovy, ktorý organizuje aktivity zamerané na spoznávanie dopravných značiek a vhodného správania sa na cestných komunikáciách.

Každý rok žiaci prvého stupňa navštevujú dopravné ihrisko.

Na hodinách fyziky, chémie, biológie, geografie a občianskej náuky žiaci diskutujú o vplyve dopravných prostriedkov na ovzdušie.

 

 

5. oblasť  - ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Sofia Ličáková, Matej Popeľáš, Diana Hudáková

 žiaci 5. ročníka

 Žiaci sa učia vyrábať papier z novín- je im vysvetlený pojem recyklácia.

Škola  sa snaží nakupovať regionálne výrobky.

Chlieb a pečivo nakupujeme z palínskej pekárne.

Do kuchyne nakupujeme potraviny vo veľkoobjemových obaloch.

Do školy nakupujeme výrobky od slovenských výrobcov.

Na škole nemáme žiadne bufet ani automaty.

Pri starostlivosti o rastliny používame organické a prírodné hnojivá. Nepoužívame chemické postreky na rastliny.

V triedach máme vodu zo školskej studne.

Papier používame z oboch strán.

Tlačíme obojstranne.

Na škole je povinné prezúvanie, tým sa znižuje množstvo špiny donesenej do školy na topánkach a teda sa znižujú nároky a náklady na upratovanie.

 

 

6. oblasť  - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

       Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2015-2017

Audit vykonali:

Lukáš Bátora, Martin Tóth, Liana Cinkaničová

Žiaci piateho ročníka

Zeleň, či už v meste alebo vo voľnej prírode, je dôležitou súčasťou nášho života. Má veľa dôležitých funkcií -  produkuje kyslík potrebný pre život, v horúcom lete poskytuje tieň a v mestách znižuje teplotu až o jeden stupeň Celzia. Zeleň má ale aj estetickú funkciu- veď v krásne zelenom svete sa cítime omnoho lepšie. Ochrana prírody je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania stavu nášho okolia ako aj celej planéty ZEM.

 

MÁME:

 1. Čisté a zdravé prostredie na učenie, hranie, športovanie...
 2. Miesta v areáli školy určené na oddych, ale aj učenie.
 3. Školský areál, ktorý je uprataný a je funkčný- políčko, ovocný sad, bylinková záhrada
 4. Možnosť spoznávať a chrániť okolie školy.

 

Naša škola má veľa zelene. V každej triede sa nachádzajú črepníkové rastliny. Žiaci sa starajú o rastliny v triede, presádzajú ich, množia, polievajú.

Rastliny máme aj na chodbách. O tieto rastliny sa starajú upratovačky.

Na oknách z vonkajšej strany našu školu zdobia muškáty. Máme jednu záhradku pri chodníku, druhá sa nachádza okolo školskej jedálne.

Z južnej strany pri budove školy máme bylinkovú záhradu.

Na škole sa nachádza aj políčko, kde si žiaci pestujú rôzne plodiny- zeleninu a ovocie, tie potom využívajú na predmete- špecifická príprava dievčat (varenie) a na krúžku.

O rastliny na školskom políčku sa starajú žiaci 4.-9. Ročníka. Vysádzame cibuľu, mrkvu, petržlen, redkvičku, šalát, hrach, fazuľu, uhorky, paradajky, zemiaky, tekvice....

Cieľavedome na škole pestujeme ovocné stromy- hruška, jabloň, slivka, kríky- ríbezľa, egreš, malina, černica.

Pestujeme aj regionálne dreviny- lipa, buk, dub, breza, jarabina a iné listnaté a ihličnaté stromy.

Máme dve učebne v prírode. Počas teplých dní v učebniach prebieha vyučovanie. Deti z ŠKD sa radi hrajú vonku pod stromami.

Škola pomáha pracovníkom ŠOP pri čistení chránených území. Spolu s pracovníkmi sme čistili náučný chodník na Morskom oku, aj Jovsiansku hrabinu. So žiakmi sme pomáhali pri zbieraní žiab počas migrácie.

Na škole realizujeme pravidelné aktivity ku Dňu Zeme, dni lesov, deň vtákov a svetový deň mokradí.

Škola si kúpila stromy prostredníctvom lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Na škole každoročne prebieha monitoring zelene. Každý rok vysádzame nové stromy a kríky.

Realizujeme exkurzie do chránených území.

Realizujeme školu v prírode.

 

 

 


1. oblasť   - VODA

Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2013-2015

Audit vykonali:

Michaela Lukáčová, Anna Ujjobbáďová

Chiara Miťková, Michaela Lukáčová

+ žiaci 9. ročníka

http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img017.jpg

Na škole máme schválenú žumpu, ktorá je pravidelne vyprázdňovaná.

Vodomer sa nachádza pri zadnej bráne do školy. Voda, ktorú pijeme pochádza z Vihorlatských vrchov. Upravujú ju Michalovské vodárne.

Na škole máme vlastnú studňu. Vodu z nej používame na hygienu- umývanie okien, dlážky, polievanie kvetov, umývanie tabule, splachovanie WC.

Na škole máme v splachovačoch starých WC pol litrové fľaše, vďaka ktorým znižujeme spotrebu vody pri splachovaní.

Na dolnej chodbe máme zrekonštruované dievčenské aj chlapčenské WC, WC v škôlke, na nich už máme dvojité splachovanie 6/3.

Na škole máme hliadku, ktorá kontroluje kvapkajúce kohútiky. Ak kohútik kvapká, ohlásia to školníkovi.

Pri vodovodných kohútikoch máme nápisy- šetri vodou.

Pravidelne realizujeme aktivity ku Svetovému dňu vody.

Na škole máme zavedený monitoring spotreby vody. Tabuľky sa nachádzajú na nástenke Zelenej školy, ktorá je umiestnená na dolnej chodbe pri vstupe do šatní.

2. oblasť  -  ENERGIA

 Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2013-2015

Audit vykonali:

Boris Matta, Stanislav Ferko

Boris Matta, Jakub Mikloš

+ žiaci 9. ročníka

http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img018.jpg

Na škole máme zavedený monitoring spotreby energií. Tabuľky sa nachádzajú na nástenke Zelenej školy, ktorá je umiestnená na dolnej chodbe pri vstupe do šatní.

Elektromer máme umiestnení pri vstupe do šatní, plynomer je umiestnený v regulačnej miestnosti pri kotolni.

Elektrickú energiu najčastejšie využívame na svietenie, práca s IKT, zvonenie, rozhlas, kamery.

Plyn používame pri kúrení a varení.

Pri vzpínačoch máme vývesky šetri elektrickou energiou, na dverách máme vývesky: Si posledný, zhasni!

Na škole máme hliadku, ktorá kontroluje svietenie počas prestávok a vetranie počas vykurovacej sezóny.

Počas vykurovacej sezóny máme na oknách , pomocou ktorých vetráme nápis- Keď kúrime, vetráme intenzívne!

 

3. oblasť   -  ODPAD

  Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2013-2015

Audit vykonali:

Michal Fajner, Natália Ubrežiová, Milan Ujjobbáď

+ žiaci 6. ročníka

 

http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img015.jpg

Na škole triedime odpad.

V triedach máme koše na komunálny odpad, papier a plasty. Na chodbe máme koše na PET fľaše a bioodpad.

Na dolnej chodbe máme box na použité batérie a nádobu na drobný elektroodpad.

Priebežne, počas celého roka funguje na škole zber papiera.

Na školskom políčku sa nachádza kompostovisko.

Žiaci na krúžku Šikovné ruky a n a hodinách výtvarnej výchovy pracujú s odpadovým materiálom. Vyrábajú dekoratívne predmety.

Na škole sa konala burza kníh a zbierka šiat a hračiek pre deti z detského domova.

Na školskom dvore máme odpadkové koše. Pod oknami školy ani v areáli školy nemáme rozhádzané odpadky. Žiaci na hodinách technickej výchovy  a triednických hodín pravidelne dbajú o čistotu školského areálu.

 

4. oblasť  -  DOPRAVA A OVZDUŠIE

http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img019.jpg

    Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

2013-2015

Audit vykonali:

Denisa Poľašková, Nina Virčíková

+ žiaci 7. ročníka

 

Naša škola neporušuje zákony ktoré ochraňujú životné prostredie a ľudské zdravie.

V celom areáli školy je dodržaný prísny zákaz fajčenia.

Pred vstupom do školy máme stojan na bicykle.

Do školy máme bezbariérový vstup . V škole máme schodolez, ktorým sa vozičkári dostanú aj na horné poschodia školy.

Do areálu  školy je zakázaný vjazd motorových vozidiel , s výnimkou vozidiel zdravotnej a hasičskej záchrannej služby a zásobovania.

Do 3 minút chôdze je zastávka autobusovej dopravy.

Na škole máme koordinátora dopravnej výchovy, ktorý organizuje aktivity zamerané na spoznávanie dopravných značiek a vhodného správania sa na cestných komunikáciách.

Každý rok žiaci prvého stupňa navštevujú dopravné ihrisko.

Na hodinách fyziky, chémie, biológie, geografie a občianskej náuky žiaci diskutujú o vplyve dopravných prostriedkov na ovzdušie.

 1. oblasť  - ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

  Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

  2013-2015

  Audit vykonali:

  Diana Ďurečková, Rút Marcinčáková

  + žiaci 5. ročníka

   

  http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img016.jpg

   Žiaci sa učia vyrábať papier z novín- je im vysvetlený pojem recyklácia.

  Škola  sa snaží nakupovať regionálne výrobky.

  Chlieb a pečivo nakupujeme z palínskej pekárne.

  Do kuchyne nakupujeme potraviny vo veľkoobjemových obaloch.

  Do školy nakupujeme výrobky od slovenských výrobcov.

  Na škole nemáme žiadne bufet ani automaty.

  Pri starostlivosti o rastliny používame organické a prírodné hnojivá. Nepoužívame chemické postreky na rastliny.

  Nakoľko v triedach nemáme pitnú vodu- je to voda zo školskej studne, žiaci pijú pitnú vodu z nádob, ktoré sú rozmiestnené po chodbách. Vodu každý deň vymieňa školník.

  Papier používame z oboch strán.

  Tlačíme obojstranne.

  Na škole povinné prezúvanie, tým sa znižuje množstvo špiny donesenej do školy na topánkach a teda sa znižujú nároky a náklady na upratovanie.

  Naša zvolená prioritná oblasť :

   

  6. oblasť  - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

         Z: koordinátor ENV- RNDr. Ľubica Moskaľová

  2013-2015

  Audit vykonali:

  Lukáš Bátora, Miloš Marcinčák

  + žiaci 8. ročníka

  Zeleň, či už v meste alebo vo voľnej prírode, je dôležitou súčasťou nášho života. Má veľa dôležitých funkcií -  produkuje kyslík potrebný pre život, v horúcom lete poskytuje tieň a v mestách znižuje teplotu až o jeden stupeň Celzia. Zeleň má ale aj estetickú funkciu- veď v krásne zelenom svete sa cítime omnoho lepšie. Ochrana prírody je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania stavu nášho okolia ako aj celej planéty ZEM.

  http://zsmarkusnv.edupage.sk/photos/icons/img014.jpg

  MÁME:

 2. Čisté a zdravé prostredie na učenie, hranie, športovanie...

 3. Miesta v areáli školy určené na oddych, ale aj učenie.

 4. Školský areál, ktorý je uprataný a je funkčný- políčko, ovocný sad, bylinková záhrada

 5. Možnosť spoznávať a chrániť okolie školy.

   

  Naša škola má veľa zelene. V každej triede sa nachádzajú črepníkové rastliny. Žiaci sa starajú o rastliny v triede, presádzajú ich, množia, polievajú.

  Rastliny máme aj na chodbách. O tieto rastliny sa starajú upratovačky.

  Na oknách z vonkajšej strany našu školu zdobia muškáty. Máme jednu záhradku pri chodníku, druhá sa nachádza okolo školskej jedálne.

  Z južnej strany pri budove školy máme bylinkovú záhradu.

  Na škole sa nachádza aj políčko, kde si žiaci pestujú rôzne plodiny- zeleninu a ovocie, tie potom využívajú na predmete- špecifická príprava dievčat (varenie) a na krúžku.

  O rastliny na školskom políčku sa starajú žiaci 4.-9. Ročníka. Vysádzame cibuľu, mrkvu, petržlen, redkvičku, šalát, hrach, fazuľu, uhorky, paradajky, zemiaky, tekvice....

  Cieľavedome na škole pestujeme ovocné stromy- hruška, jabloň, slivka, kríky- ríbezľa, egreš, malina, černica.

  Pestujeme aj regionálne dreviny- lipa, bud, dub, breza, jarabina a iné listnaté a ihličnaté stromy.

  Máme dve učebne v prírode. Počas teplých dní v učebniach prebieha vyučovanie. Deti z ŠKD sa radi hrajú vonku pod stromami.

  Škola pomáha pracovníkom ŠOP pri čistení chránebých území. Spolu s pracovníkmi sme čistli náučný chodník na Morskom oku, aj Jovsiansku hrabinu. So žiakmi sme pomáhali pri zbieraní žiab počas migrácie.

  Na škole máme pravidené aktivity ku Dňu Zeme, dni lesov, deň vtákov.

  Škola si kúpila stromy prostredníctvom lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

  Na škole každoročne prebieha monitoring zelene. Každý rok vysádzame nové stromy a kríky.

  Realizujeme exkurzie do chránených území.

  Realizujeme školu v prírode.

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria