Navigácia

Metodika 7 krokov 1. krok - Kolégium Zelenej školy 2. krok - Environmentálny audit 3. krok - EAP 4. krok - Monitoring a hodnotenie 5. krok - Proenvironmentálna výučba 6. krok - Informovanie a spolupráca 7. krok - EKO kódex Výsledky hodnotenia Environmentálna výchova Štandardy

Zelená škola

5. krok - Proenvironmentálna výučba

Prierezová téma: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova pôsobí na myslenie človeka a mení jeho postoje k tomu, aby si každý uvedomil svoju zodpovednosť za stav životného prostredia.

Environmentálna výchova  vedie žiakov ku komplexnému  pochopeniu  vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä   pochopenie nevyhnutného prechodu  k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú  vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré  vzdelávacie oblasti  (vyučovacie predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením , upevňovaním a systematizáciou vedomostí , špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili na  pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému  stavu životného prostredia.

Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.

Environmentálna výchova je súčasťou obsahu tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých učebných predmetov, so zameraním na ochranu a zlepšenie životného prostredia v ktorom žijeme.  Ekologizácia spoločenského vedomia je dlhodobý zámer , ktorý sa realizuje plnením konkrétnych úloh vo výchovno-vzdelávacom procese. Na našej škole ju realizujeme aj formou blokovej výučby. Škola sa zapája do národných a medzinárodných projektov a súťaží. ENV výchova na škole:

Škola je zapojená do programu Zelená škola, Klimatická aliancia,  na škole pracuje krúžok Stromu života. Na škole funguje krúžok s ENV tématikou: Mladý prírodovedec. Prostredníctvom programu Recyklohry sa na škole zbiera elektroodpad a riešia sa úlohy týkajúce sa odpadov. Každý rok počítame Ekologickú stopu školy, ktorú sa snažíme neustále znižovať. Na škole sa zaoberáme aj globálnou výchovou. Pravidelne sa zapájame do literárnych, výtvarných a iných súťaží zameraných na environmentálnu výchovu ( Envirománia, Energetika, Zelený svet...). Na škole prebiehajú pravidelné aktivity ku Dňu Zeme ( Rozprávkový les) a Dňu vody. Škôlka je zapojená do programu Ježko separko.

Naším úspechom bola realizácia projektov Enviroprojekt 2013, Enviroprojekt 2014, vyhrali sme Lesoochranársku školu 2014, realizovali sme projekt Lesné hliadky.

Na škole prebieha bloková výučba, ktorá sa zameriava na riešenie environmentálnej problematiky začlenenej do predmetov. Žiaci sa v tomto období zúčastňujú rôznych exkurzií a zážitkových foriem učenia sa v prírode.

Škola sa prezentuje pred verejnosťou prostredníctvom infostánkov, rozhlasových relácií a letákmi, ktoré sú venované znižovaniu environmentálnej záťaže na životné prostredie.

Škola spolupracuje s organizáciami ako : ŠOP, Lesy SR, o.z. Sosna, o.z. Medzi riekami, Greenpeace, SOS BirdLife, SAŽP, CEPA, Klimatická aliancia..

Ciele prierezovej témy environmentálna výchova:

 

 • prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať,

 • analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;

 • poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta;

 • pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

 • rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,

 • rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,

 • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,

 • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,

 • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

   

  V oblasti  vedomostí zručností a schopností žiak nadobudne schopnosti:

   

 • chápať analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ŽP na základe poznania zákonov ktorými sa riadi život na zemi;

 • poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta;

 • pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

 • poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka z ŽP;

 • rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ŽP na miestnej regionálnej a medzinárodnej úrovni;

 • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;

 • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave ŽP a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;

 • využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií ako aj prezentácii vlastnej práce.

 

V oblasti postojov a hodnôt žiak nadobudne schopnosť:

 

 • vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

 • pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,

 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

 • podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,

 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,

 • schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,

 • prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému prostrediu,

 • rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

   

  ENV na prvom stupni:

  ENV je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou,  vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí zručností a schopností dokáže vnímať vzťahy medzi človekom a jeho ŽP vo svojom okolí, ale uvedomovať si aj dôležitosť vnímania ŽP a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti ktorými môžu pomáhať ŽP jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám k prírode.

  ENV na druhom stupni:

  ENV vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami  vzťahom človeka k ŽP. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k TUR spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické ekonomické a sociálne. Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (vyučovacie predmety). Vzájomným prepojením rozšírením a upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych návyková  zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami ktoré si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu ŽP.

  Vzdelávacia oblasť  „Príroda  a spoločnosť“ poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.

              Vzdelávacia oblasť  „Človek a príroda“ zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti.

  Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť a „Človek a hodnoty“  sa zameriava na súvislosti medzi ekologickými, technicko ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazuje na ďalšie princípy udržatelnosti  rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí.)

  Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“  rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.Dôležitú úlohu v prierezovej téme  zastupujú informačno komunikačné technológie, ktoré umožňujú využívať  aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov , umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci republiky,  krajín EÚ a sveta.

  Vzdelávacia oblasť „Umenie a kultúra“ poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a  na   vnímanie estetických kvalít životného prostredia.

  Tematické okruhy

 • Ochrana prírody a krajiny

  Les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému,  les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie)

  Pole ( význam,  zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby  hospodárenia na poli,  okolie polí)

  Vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou),  more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého)

  Tropický dažďový prales ( druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme)

  Ľudské sídlo – mesto –dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia na miestne podmienky, urbanizácia  - vplyv na  prírodu a krajinu), kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia )

 1. Zložky životného prostredia

Voda (význam vody, kolobeh vody ,ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás a vo svete ,čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia),

ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota ovzdušia), pôda ( význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie,   znečisťovanie pôdy, odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo),

zachovanie biodiverzity ( význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi a jej ochrana)

 1. Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana

Význam prírodných zdrojov pre človeka,  obnoviteľné prírodné zdroje, neobnoviteľné prírodné zdroje, racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov energie;

 1. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia

Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a  životné prostredie (význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická záťaž, doprava a globalizácia), priemysel  a   životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv právnych a  ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti), odpady a spôsoby  hospodárenia s odpadmi ( odpady a príroda, princípy a  spôsoby  hospodárenia s odpadmi,  druhy odpadu, likvidácia,  triedenie, recyklovanie odpadu,), ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a  kultúrnych  pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, právne riešenie u nás , v EÚ a vo svete), zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie –narušovanie prírodných ekosystémov, záber poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia), dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Agenda 21, Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN...);

 1. Vzťah človeka k prostrediu

Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana), náš životný štýl(spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie), lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , súvislosť ,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia), prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi (rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja).

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria