Navigácia

Projekty 2022/2023 Projekty 2021/2022 Projekty 2020/2021 Projekty 2019/2020 Projekty 2018/2019 Projekty 2017/2018 Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Prekroč svoj tieň Za Palínskym mlynom UNDP-GEF,,Laborec - Uh Tvorba inovatívnych vzdelávacích metód pre vyučovací predmet anglický jazyk pre žiakov 1.-5. ročníka Junior Achievement Slovensko Projekt Šetrím, šetríš, šetríme Aby sme im lepšie rozumeli Spolu to dokážeme Projekt BUS - Zlaté prasiatko Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Hravo, dynamicky a interaktívne Inkluzívny model vzdelávania Projekt MOST Rozvojový projekt KAM DO MESTA

Rozvojový projekt KAM DO MESTA

 

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  v  základných školách 2014“

 

Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

a spolufinancovaný Obcou Palín


 

Cieľ projektu

 

 • Podporiť čitateľskú gramotnosť v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra, ale aj prírodovedných predmetov, a to spracovaním úloh a ich výstupov
 • Aktivizovať rodičov všetkých žiakov na 2.stupni, a to zapojením do všetkých exkurzií
 • Vo vyučovacom procese využívať IKT pri zadávaní a riešení úloh
 • Pri realizácii úloh využiť metódu WEBQUESTU
 • Vo veľkej miere využiť vo vyučovaní zážitkové učenie
 • Inovovať didaktické pomôcky v rámci prírodovedných predmetov – chémia, fyzika- umožniť žiakom bádať a riešiť úlohy priamo v teréne
 • Umožniť všetkým deťom bežný spoločenský život – návštevu kina, divadla, ZOO, galérií, múzea

 

 

 

V projekte má každý ročník stanovenú tému, od ktorej sa odvíjajú exkurzie aj zadané úlohy a výstupy.

 

5.ročník: téma FILM

 • návšteva filmového predstavenia
 • reportáž z filmového predstavenia, komiks vytvorený žiakmi

 

6.ročník: téma PRÍRODA

 • návšteva ZOO Košice
 • reportáž z návštevy ZOO, interaktívna mapa zobrazujúca výskyt chránených druhov zvierat v našom mikroregióne

 

7.ročník: téma VÝTVARNÉ UMENIE

 • návšteva galérií v Michalovciach
 • reportáž z návštevy galérií, reprodukcie obrazov na plátno

 

8.ročník: téma DIVADLO

 • návšteva divadelného predstavenia v Košiciach
 • reportáž z divadelného predstavenia, dramatizácia

 

9.ročník: téma VEDA v bežnom živote

 • návšteva Technického múzea a planetária v Košiciach
 • reportáž z návštevy Technického múzea a planetária, dokumentácia pokusov na hodinách fyziky a chémie, panely o vedcoch a pokusoch umiestnené v priestoroch školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria