Navigácia

Školská knižnica Návšteva knižnice z MŠ Foto z knižnice Medzinárodný deň školských knižníc Jesenná akadémia v knižnici Medzinárodný deň školských knižníc 2021 Novinky v našej knižnici Prváci otvorili dvere tajomnej miestnosti – školskej knižnice Záložka do knihy spája školy 2021 Fotky z podujatí realizovaných knižnicou

Medzinárodný deň školských knižníc 2021

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

V KNIŽNICI SME AKO V ROZPRÁVKE

25. októbra 2021

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc naša školská knižnica pripravila pre žiakov 1. – 9.ročníka rôzne aktivity.

 

1.  AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU

Na prvej hodine prváčikom prečítal rozprávku starší spolužiak. Po rozhovore o rozprávke, ktorý viedla pani učiteľka, žiaci kreslili ilustrácie, ktoré zachytávali niektoré časti deja rozprávky. Ilustrácie potom zostavili do rozprávkového leporela. Leporelo bude slúžiť ako výzdoba triedy, ale aj ako pomôcka pre nácvik rozprávania obsahu rozprávky. Deti by si mali uvedomiť postupnosť deja v rozprávke.

2. DANKA A JANKA

Tú istú úlohu plnili aj druháci. Druháci však už vedia písať, a tak na ilustráciu jednou vetou napísali, ktorú časť z deja obrázok zachytáva. Knihu si v rámci mimočítankového čítali od začiatku septembra, leporelo však spracovali dnes. Aj tu kniha môže slúžiť na rozvoj rozprávania, či na hádanie, z ktorého príbehu o dvojičkách je ilustrácia.

3. ROZPRÁVKOVÁ KOCKA

Tretiaci pracovali v skupinkách. Každá skupina si najprv  prečítala  zvolenú rozprávku. Na druhej hodine skupinky rozprávali krátke obsahy prečítanej rozprávky. S pomocou vyučujúceho si zhotovili kocku. Potom pracovali na ilustráciách, ktoré sa nalepili na strany kocky. Kocka môže slúžiť na prerozprávanie obsahu, na hádanie názvu rozprávky.

4. S ROZPRÁVKOU  NA NÁKUPY

Štvrtáci dostali za úlohu vyzdobiť papierové nákupné tašky. Po prečítaní zvolenej rozprávky, dvojice pracovali na ilustráciách papierových tašiek. Tašky môžu slúžiť na ľahšie nákupy a budú pripomínať prečítaný text. V triede sa po dokončení práce uskutočnila hodina hádania. Dvojice predstavovali svoje taštičky a ostatní žiaci hádali: Z ktorej rozprávky je ilustrácia? Aké postavy v nej vystupujú? Porozprávaj stručne jej obsah.

5. ROZPRÁVKOVÝ KUFOR

Starší žiaci, piataci, si na úvod podujatia  zaspomínali na najznámejšie rozprávky.  Následne si dvojice  pripravili jednoduché scénky/dialógy/ zo zvolenej rozprávky. Scénky sa predvádzali pred triedou a spolužiaci hádali názov rozprávky. V ďalšej časti sa kreslili postavičky  alebo časť z deja rozprávok. Postavičky sa vystrihli. Zhotovené práce sa dali do „kufra“. Ten piataci zhotovili zo škatule. Kufor slúži nie len na ozdobu triedy, ale aj na hodinách literatúry, môže poslúžiť ako forma opakovania: žiak vyžrebuje z kufra obrázok, háda názov rozprávky, porozpráva obsah.

6. ROZPRÁVKOVÝ KALENDÁR

Na prvej hodine si šiestaci  tiež zaspomínali. Zopakovali si príbehy: rozprávky , povesti, legendy, ktoré čítali v piatom ročníku.  Po zopakovaní sa žiaci pustili do práce. Na výkres sa nakreslila  ilustrácia z vybranej rozprávky, pridal sa aj aktuálny kalendár /každý žiak pripravil jeden mesiac/ na tento školský rok.

7. MAĽOVANÁ ROZPRÁVKA

Aj siedmaci pomohli mladším spolužiakom, hlavne prvákom, druhákom. Na škole máme aj špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Aj im pomôže práca žiakov 7. ročníka. Siedmaci si v školskej knižnici vyhľadali vhodné rozprávky /texty/. Dôležitým znakom sa stal krátky, jednoduchý a zrozumiteľný text. Nakoniec si vybrali bájky. Nasledovala transformácia textu do podoby maľovanej rozprávky – niektoré slová nahradili obrázky.

8. PRÍBEHY Z EURÓPY

Žiaci ôsmeho ročníka si najprv na väčší výkres urobili obrysovú mapu Európy. Potom nasledovala práca v školskej knižnici. Tu vyhľadávali  knižničné tituly, ktorých autorom sú spisovatelia z európskych krajín. Po overení na internete  a zistení správnej národnosti spisovateľa zaznačili jeho meno a názov textu do správnej krajiny na obrysovej mape Európy. V závere podujatia si  skupiny pripravili úryvky z vybraných kníh a  prečítali ich pred triedou.

9. EKO-BÁSNE

Najviac sa možno  zapotili deviataci. Tých už nelákajú rozprávky. Vyskúšali si vlastnú literárnu tvorbu, fantáziu, kreativitu. Objavili v sebe básnického ducha. Z prinesených novín, časopisov vyhľadávali vhodné slová /napr. z titulkov, hesiel, reklám/ a potom vznikli básne na zvolenú tému.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria