Navigácia

Školský podporný tím

Školský podporný tím

Sme tu pre všetkých, ktorí to potrebujú

Ak chceš a potrebuješ pomôcť, či poradiť,  ozvi sa na email:

spt@zssmspalin.sk

 

V našej škole sme sa rozhodli ísť cestou budovania inkluzívnej kultúry. Našou snahou je vytvárať prostredie, v ktorom je každý vítaný a prijímaný so svojou jedinečnosťou, tak aby mohol optimálne rozvíjať svoj potenciál a napredovať.

Túto úlohu v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečuje školský podporný tím (ŠPT). Úlohou ŠPT je spoluvytvárať bezpečné prostredie založené na rešpekte, prijatí, porozumení a istote, aby sa „životom“ v našej škole niesla spolupracujúca a priateľská atmosféra.

Práca školského podporného tímu nie je len súčtom jednotlivých profesií, ale je charakteristická svojou koordinovanosťou a postupmi spoločnej práce. Takáto práca napĺňa princípy multidisciplinárnej spolupráce.

Členovia ŠPT a jeho subtími spolupracujú a poskytujú podporu žiakom, učiteľom, vedeniu školy a rodičom.

 

Školský podporný tím pracuje v zložení:

 

PhDr. Katarína Hromadová

 • školská špeciálna pedagogička, koordinátorka ŠPT

Mgr. Veronika Karašová

 • školská špeciálna pedagogička v MŠ

Mgr. Andrea Baťaliková – ILI - individuálna logopedická intervencia

Mgr. Adriana Lovasová – ŠP, učiteľka v ŠT

Mgr. Katarína Kohútová

 • školská psychologička

PhDr. Michaela Mrázová

 • školská sociálna pedagogička – výchovné a kariérové poradenstvo, koordinátor prevencie

Subtímy ŠPT

 • pedagogickí asistenti
 • triedni učitelia a pedagogickí zamestnanci

 

Členovia tímu pracujú na základe svojich kompetencií podľa plánu práce ŠPT. Podporný tím sa pravidelne stretáva a spoločne rieši aktuálne situácie, požiadavky a potreby zo strany žiakov, rodičov, učiteľov a vedenia školy.

 

ŠPT – profesijné zastúpenie

 

Školský špeciálny pedagóg ŠŠP poskytuje starostlivosť/intervenciu najmä žiakom s ťažkosťami v učení, žiakom s rizikovým vývinom, zúčastňuje sa prípadových stretnutí. Zabezpečuje  prvý odborný intervenčný kontakt pri riešení problémov v správaní detí. Usmerňuje začlenenie detí, dokumentáciu, komunikáciu s poradenským zariadením, rodičmi, realizuje identifikáciu detí s poruchami učenia, depistáže v prvých ročníkoch a MŠ,  rozvojové – adaptačné programy, zúčastňuje sa pri zápise do prvého ročníka či koordinuje triednych učiteľov a pedagogických asistentov pri edukácii detí so ŠVVP, v spolupráci s učiteľmi vypracúva IVP.

Školský psychológ ŠPSY – zabezpečuje jednorazovú alebo pravidelnú individuálnu či skupinovú preventívnu a intervenčnú psychologickú podporu deťom a ich rodinám, ako napríklad adaptáciu nových detí v triedach, sledovanie problémov v kolektívoch, intervenuje v prípade konfliktov medzi deťmi. Podľa možností školský psychológ ponúka psychologickú podporu aj zamestnancom školy. Vzhľadom k jeho odbornosti poskytuje vzdelávanie rodičom a učiteľom, realizuje identifikáciu rizikových detí, meranie klímy tried, zboru, depistáže, orientačnú psychologickú diagnostiku a i. V prípade, že pracuje s komplexnými prípadmi, pravidelne navštevuje externého supervízora.

Sociálny pedagóg ŠSP  realizuje preventívne a intervenčné programy, podporuje deti a ich rodiny, ktoré majú bariéry k dosiahnutiu učebných a rozvojových cieľov, najmä na strane rodiny, alebo sociálneho prostredia. Je dôležitým spojovacím článkom medzi školou a rodinou. Pomáha prepájať zdroje a prácu ostatných členov tímu tak, aby tieto boli dostupné pre všetky deti. Umožňuje budovať a podporovať komunitnú podporu, prepojenia na externých členov tímu. Udržuje kontakty nielen s poradenským zariadením, ale aj sociálnou kuratelou a externými organizáciami.

Kariérové poradenstvo KP – spolu s učiteľmi vytvára plán KV a KP v škole so zameraním na kurikulárne a mimokurikulárne aktivity v inkluzívnom procese, ktorý umožňuje žiakom nadobúdať zručnosti pre riadenie kariéry, aby si dokázali utvárať zmysluplný osobný a spoločensky relevantný pracovný život. Tiež zabezpečuje dokumentáciu, prihlášky a kariérové poradenstvo v súvislosti s prechodom na strednú školu alebo 5, 8-ročné gymnázium. Usmerňuje triednych učiteľov, navrhuje zmeny v kurikule predmetov a ŠkVP tak, aby v ňom bol čo najlepšie zohľadnený kariérový rozvoj detí. Udržuje kontakty so strednými, prípadne vysokými školami, organizuje návštevy, exkurzie, výmenné pobyty a aktivity medzi školami, besedy.

Výchovné poradenstvo VP – vytvára prepojenia medzi učiteľmi a ŠPT. Pomáha triednym učiteľom, asistentom a ostatným členom podporného tímu pri riešení výchovných ťažkostí, spolupracuje so zariadeniami poradenstva a prevencie

Koordinátor prevencie – realizuje aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (drogové závislosti, šikanovanie), zabezpečuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu, podieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria