Navigácia

Školský klub detí Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD platný od 1.9. 2023 Výchovný program Galéria 23/24 Galéria 22/23 Galéria 21/22 Školský poriadok ŠKD 20192020 Rozhodnutie o určení mesačného poplatku ŠKD 2023/2024 Kompenzácia poplatku v ŠKD 2

 

Školský klub detí – Usilovná včielka

 

V roku 2023/2024 sa na Vás tešia pani vychovávateľky v nasledujúcich oddeleniach:

 

 • I. oddelenie  - Dagmar Farkašová
 • II. oddelenie  - Mgr. Štefánia Kudelasová
 • Režim dňa v oddelení školského klubu detí je nasledovný:
  - Obed podľa podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
  - Rekreačná činnosť, tematická oblasť výchovy podľa rozvrhu v jednotlivých oddeleniach
  - Sebaobslužné činnosti, olovrant, príprava na vyučovanie, rekreačná činnosť  rozvrhu, oddychová činnosť

   

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je poskytovať deťom dostatočný odpočinok a relaxáciu tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku. Súčasne sa prihliada aj na jednotlivé osobitosti a špeciálno-pedagogické potreby detí. Aktivity v klube sú zamerané na odstránenie únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, no súčasne aj na uspokojovanie záujmov detí, rozvíjanie ich kultúrnych potrieb, na výchovno-vzdelávaciu činnosť, samoobslužnú  a prípravu na vyučovanie.

Vychovávateľky počas výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD orientujú svoj pedagogický prístup na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí a postihnutí. Zaujímavou a netradičnou formou v rôznych záujmových činnostiach motivujú detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Rozvíjajú spoluprácu s rodinou, venujú osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledne dbajú na bezpečnosť žiakov.

Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať vnútorný poriadok školského klubu detí a školy.

 

 V školskom klube máme tematické oblasti výchovy, ktoré tvoria hlavnú činnosť v každom oddelení. Sú nasledovné: vzdelávacia / telovýchovná, zdravotná a športová / pracovno-technická / spoločensko-vedná / prírodovedno-environmentálna / esteticko-výchovná.

Hlavné úlohy Školského klubu detí

 • Vytvárať podmienky a viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času v prospech  seba i spoločnosti
 • Umožniť deťom aktívny oddych, relaxáciu a regeneráciu fyzických a psychických síl
 • Predchádzať negatívnym spoločenským javom v prejavoch hrubosti, násilia, trestnej činnosti, kriminality, drogovej závislosti – venovať pozornosť ,,Národnému programu boja proti drogám“.
 • V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Monitorovať zmeny v správaní dieťaťa (podozrenie na šikanovanie, zanedbávanie, týranie), venovať viac pozornosti deťom z menej podnetného prostredia.
 • Vo svojej práci hravou formou realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
 • Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí, podporovať čitateľskú gramotnosť.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria