Navigácia

Základné informácie Kontakt Trieda - učiteľky Aktuality Aktivity Školský poriadok Školský vzdelávací program Zápis detí do MŠ Do škôlky potrebujem Rozhodnutie o určení mesačného poplatku MŠ Galéria 22/23 Galéria 21/22 Galéria 20/21

Materská škola

Zápis detí do MŠ

V súlade s § 3 ods. 2 vyhláśky MŠ SR č. 306/2008 Z. z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 zbierky zákona sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Riaditeľka ZŠ s MŠ po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove MŠ alebo inom verejne prístupnom mieste od 30. apríla do 31. mája.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Žiadosť o prijatie žiaka

Splnomocnenie

Vyhlásenie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
  072 13 Palín 104
 • Jedáleň: +421 902 310 965
  MŠ: +421 911 910 585
  ŠKD: +421 903 407 600

  Tel.: +421 56 64 97 293
  Mobil: +421 911 305 600Fotogaléria